top of page

Podmínky používání služeb Wix.com

Poslední revize: 10. února 2020

Vítejte na stránce s podmínkami používání služeb společnosti Wix.com! Jsme upřímně rádi, že jste se k nám připojili. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí využívat naše služby.

 

V následujícím textu uvádíme důležité právní podmínky, které platí pro každého, kdo navštíví naše webové stránky nebo používá naše služby. Tyto podmínky jsou nezbytné k ochraně vás i nás a k tomu, abychom naše služby mohli zpřístupnit a zpříjemnit každému zájemci o jejich použití. Společnost Wix nabízí široké spektrum služeb a funkcí a některé části níže uvedených podmínek se nemusí týkat konkrétních služeb, které využíváte.

 

Chápeme, že číst právní formulace podmínek může být vyčerpávající, proto jsme se vám pokusili tento zážitek zpříjemnit. Budete-li mít nějaké návrhy, jak bychom je mohli zlepšit, rozhodně uvítáme, obrátíte-li se na nás na adrese support@wix.com.   

1. Úvod
1.1. Náš účel

Cílem našich služeb je umožnit našim uživatelům snadno vytvářet krásné a vysoce funkční online prezentace, spravovat a propagovat podnikatelské aktivity, obsah i nápady a mít přitom jako uživatelé z našich služeb skvělý dojem, aniž by museli být technicky zdatní nebo odborníky v designu. Jak je podrobně popsáno níže, našim uživatelům nabízíme řadu nástrojů a funkcí k vytváření, publikování a používání ohromujících webů, online platforem elektronického obchodování, bulletinů, galerií, přehrávačů médií a dalších internetových i mobilních aplikací, nástrojů a služeb. Tyto internetové a mobilní weby a platformy vytvářené uživateli jsou souhrnně dále označovány jako „platforma (platformy) uživatelů“. 

#ItsThatEasy

Wix.com nabízí internetové a mobilní služby a nástroje, které vám umožňují vytvářet, spravovat a/nebo používat vlastní internetové a online prezentace.

1.2. Právně závazná smlouva

Tyto podmínky používání služeb Wix.com (dále jen „podmínky používání“) včetně takových doplňujících podmínek, které se konkrétně týkají některých z našich služeb a funkcí prezentovaných na webu/webech Wix.com (dále jen „web Wix“ a souhrnně dále jen „podmínky Wix“), společně stanoví úplné podmínky platné pro každého návštěvníka nebo uživatele (dále jen „uživatel“ nebo „vy“ a všechny mluvnické tvary tohoto zájmena) webu Wix, mobilní aplikace Wix (dále jen „aplikace Wix“) a jiných služeb, aplikací nebo funkcí, které v souvislosti s tím nabízíme, s výjimkou situací, kdy výslovně uvedeme jinak (všechny služby nabízené prostřednictvím webu Wix nebo aplikace Wix souhrnně dále jen „služby Wix“ nebo „služby“).

Používáním našich služeb potvrzujete, že jste se seznámili s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese http://www.wix.com/about/privacy (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“).

Podmínky Wix zakládají závaznou a vymahatelnou smlouvu mezi společností Wix.com Ltd., jejími přidruženými a dceřinými společnostmi po celém světě (dále jen „Wix“, „námi“ nebo „my“ a všechny mluvnické tvary tohoto zájmena) a vámi ve vztahu k používání služeb Wix – proto si je pozorně přečtěte.

 

Služby Wix a aplikaci Wix smíte navštěvovat a používat pouze v případě, že bezvýhradně souhlasíte s podmínkami Wix. Používáním nebo registrací k některé ze služeb Wix dáváte najevo a potvrzujete svůj informovaný souhlas s těmito podmínkami používání a veškerými ostatními podmínkami Wix, které lze uplatnit na vaše používání služeb Wix. Pokud si podmínky Wix nepřečtete, zcela jim nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte, jste povinni okamžitě opustit web Wix a k používání služeb Wix nepřistupovat nebo od něj okamžitě upustit.

Používáním našich Služeb potvrzujete, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů dostupných na adrese http://www.wix.com/about/privacy („Zásady ochrany osobních údajů“).

#ItsThatEasy

Tím, že navštívíte náš web nebo používáte naši aplikaci či naše služby, uzavíráte s námi právně závaznou smlouvu, jejíž součástí jsou tyto podmínky použití, a právní podmínky našich dalších služeb. 

Používáním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a potvrzujete, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud nebudete souhlasit se všemi našimi podmínkami, nesmíte naše služby používat.

1.3. Účet uživatele

Abyste mohli získat přístup k určitým částem a funkcím služeb Wix a mohli je používat, musíte se nejprve zaregistrovat a vytvořit si u Wix účet (dále jen „účet uživatele“).

 

Pokud kdokoli jiný než vy získá přístup k vašemu účtu uživatele nebo kterýmkoli z nastavení vašich platforem uživatele, může provádět všechny činnosti, které můžete provádět vy
(není-li u služeb Wix výslovně uvedeno jinak), například změny vašich platforem uživatele a účtu uživatele, a přijímat veškeré právní podmínky tam uvedené, činit různá závazná prohlášení a záruky. Na všechny takové úkony se bude navíc nahlížet tak, jako by byly provedeny ve vašem zastoupení a vaším jménem. 

 

Proto důrazně doporučujeme, abyste přihlašovací údaje ke svému účtu uživatele uchovávali v tajnosti a umožnili přístup k účtu pouze lidem, kterým důvěřujete – neboť výhradně a v plném rozsahu odpovídáte za všechny činnosti, k nimž dojde v rámci vašeho účtu uživatele a platforem uživatele (včetně případných závazných prohlášení, záruk a závazků tam učiněných), bez ohledu na to, zda byly vámi výslovně povoleny či nikoli, a za případné škody, výdaje nebo ztráty, které mohou z těchto činností vyplývat.

 

Při registraci svého účtu uživatele a používání služeb Wix jste povinni uvést přesné a úplné údaje, k nimž máte výhradní a exkluzivní práva. Důrazně vám doporučujeme, abyste uvedli své vlastní kontaktní a fakturační údaje (nebo údaje vaší společnosti), včetně platné
e-mailové adresy. Můžeme ji totiž použít k identifikaci a určení skutečného vlastníka účtu uživatele nebo obsahu uživatele (jak je definován níže), který jste nám odeslali.

 

V případě sporu ohledně vlastnického vztahu k účtu uživatele si vyhrazujeme si právo stanovit vlastnický vztah k účtu uživatele na základě našeho přiměřeného úsudku, bez ohledu na to, zda jsme provedli nezávislé šetření. Pokud však nejsme schopni takové stanovení provést (dle našeho vlastního uvážení), vyhrazujeme si právo je neprovádět a/nebo účet uživatele pozastavit, dokud strany vedoucí spor o toto vlastnictví takový spor nevyřeší, aniž by nám vznikla nějaká odpovědnost vůči vám nebo jiné straně. Můžeme si vyžádat doklady (např. státními orgány vydaný průkaz totožnosti, oprávnění k podnikatelské činnosti), které pro nás mohou být při určování vlastnického práva užitečné. Kromě jiného můžeme vzít v úvahu zásady uvedené níže.
 

 1. Za majitele účtu uživatele, platformy uživatele nebo obsahu uživatele vytvořeného nebo nahraného do příslušné služby Wix budeme považovat osobu nebo subjekt, který má přístup k e-mailové adrese v daném okamžiku vedené v evidenci společnosti Wix
  u takového účtu uživatele, v jehož rámci byla daná platforma uživatele vytvořena nebo obsah uživatele vytvořen.

 2. V případě, že byly prostřednictvím účtu uživatele zakoupeny nějaké placené služby (vymezené níže v článku 5), Wix bude za vlastníka takového účtu uživatele a příslušné platformy uživatele nebo obsahu uživatele vytvořeného v jeho rámci považovat osobu nebo subjekt, jejichž fakturační údaje byly při nákupu těchto placených služeb použity (dále jen „fakturační údaje“). Bez ohledu na shora uvedené, pokud je případně platforma uživatele navázána na externí název domény (zajištěný z jiného zdroje nebo zakoupený jako součást určitých placených služeb, jak jsou vymezeny níže) a registrační údaje takové domény jsou veřejně dostupné přes databázi WHOIS na adrese www.whois.net nebo v databázi společnosti Wix, bude Wix za vlastníka této platformy uživatele považovat osobu nebo subjekt, který je v nich veden jako žadatel o registraci takového názvu domény. V případě, že jsou jako žadatel o registraci vedeni fyzická osoba
  i organizace, bude Wix za skutečného vlastníka domény, a tedy za vlastníka platformy uživatele připojené k této doméně Wix, považovat organizaci. V případě, že fakturační údaje uvádějí jako vlastníka platformy uživatele jednu osobu a registrace domény uvádí jiného vlastníka, bude Wix za vlastníka platformy uživatele považovat osobu registrovanou jako vlastník domény připojené k účtu Wix.

 3. Bez ohledu na shora uvedené bude mít Wix právo stanovit vlastnictví obsahu uživatele nebo platformy uživatele na základě svého rozhodnutí, přičemž nemusí brát ohled na shora uvedené návodné údaje, pokud se bude Wix dle svého vlastního uvážení domnívat, že situace takové rozhodnutí ospravedlňuje. V každém případě se bude vycházet z faktického stavu stanoveného společností Wix. 

#ItsThatEasy

Abyste mohli některé naše služby využívat, musíte si vytvořit účet uživatele.

Své uživatelské jméno a heslo byste měli uchovávat v tajnosti a bezpečí a přístup k účtu nebo nastavení webu umožnit pouze lidem, kterým důvěřujete.

Za všechny činnosti, k nimž dojde
v rámci vašeho účtu nebo webu uživatele, odpovídáte vy.

Údaje v účtu, které nám poskytnete, musí být vaše vlastní (nebo vaší společnosti) a musí být přesné a úplné.

Dojde-li ke sporu ohledně účtu uživatele, jsme oprávněni vlastnický vztah k tomuto účtu uživatele určit my. 

2. Vaše povinnosti
2.1. Závazně prohlašujete a ručíte za to, že:
 1. je vám alespoň třináct (13) let, nebo šestnáct (16), pokud jste fyzickou osobou žijící v Evropské unii (EU), nebo jste ve své jurisdikci dosáhli plnoletosti a máte právo, oprávnění a volnost přijmout tyto podmínky Wix a uzavřít závaznou smlouvu za sebe nebo jménem osoby či subjektu, které zavazujete k plnění těchto podmínek Wix;

 2. nejste obyvatelem země (ani nebudete služby Wix používat v zemi), na kterou vláda USA uvalila embargo na použití služeb Wix, ani nejste uveden(a) na seznamu speciálně vymezených státních příslušníků Ministerstva financí USA, ani se na vás nevztahují žádné jiné použitelné předpisy o obchodních sankcích;

 3. země vašeho bydliště nebo země založení vaší společnosti je stejná jako země uvedená
  v kontaktní nebo fakturační adrese, kterou jste nám poskytli;

 4. chápete, že společnost Wix neposkytuje žádné právní poradenství ani doporučení týkající se jakýchkoli zákonů nebo požadavků vztahujících se na vaše používání (nebo používání kterýmkoli z vašich koncových uživatelů), případně týkající se jejich plnění
  z vaší strany;                                                                                                                                                            a
  konkrétně ve vztahu k vašemu obsahu uživatele:                                                                  

 5. potvrzujete, že vlastníte všechna práva k veškerému obsahu, který nahráváte nebo poskytujete na svou platformu uživatele nebo jej na vaši platformu za vás importují, kopírují nebo nahrávají služby Wix (dále jen „obsah uživatele“), včetně veškerých návrhů, obrázků, animací, videí, audio souborů, písem, log, kódů, ilustrací, skladeb, výtvarných děl, rozhraní, uživatelských jmen, údajů, které poskytnete za účelem vytvoření názvů subdomény, textů, literárních děl a dalších materiálů (dále jen „obsah“), případně jinak máte (a i nadále budete mít) úplnou pravomoc, vlastnický titul, licence, souhlasy a oprávnění k obsahu uživatele, které jsou nezbytné k legálnímu přístupu
  k tomuto obsahu uživatele, jeho importování, kopírování, používání, publikování, převodu nebo poskytnutí na základě licence, a to vámi, námi a kterýmkoli z našich spřízněných subjektů;

 6. máte (a i nadále budete mít) úplnou pravomoc, vlastnický titul, licence, souhlasy a oprávnění k tomu, abyste mohli službám Wix umožnit přístup k webům, jednotlivým webovým stránkám nebo jiným online službám za účelem importování, kopírování, zobrazování, nahrávání, vysílání nebo jiného užití vašeho obsahu uživatele;

 7. obsah uživatele je (a nadále bude) pravdivý, aktuální, přesný, neporušuje žádná práva třetích stran a v žádném případě není nezákonné to, abyste jej nahrávali, importovali, kopírovali, měli v držení, vkládali, přenášeli, zobrazovali nebo jinak používali v zemi, v níž vy nebo návštěvníci a uživatelé vaší platformy uživatele (dále jen „koncoví uživatelé“) pobýváte, nebo aby jej Wix nebo vaši koncoví uživatelé importovali, kopírovali, nahrávali, používali nebo měli v držení či k němu přistupovali v souvislosti se službami Wix;

 8. získali jste všechny souhlasy a povolení vyžadované podle příslušných zákonů ohledně vkládání, přenášení a publikace osobních údajů nebo snímku či podoby jakékoli osoby, subjektu nebo majetkové hodnoty, které jsou součástí obsahu uživatele, a budete plnit všechny zákony, které se na tuto oblast vztahují.

#ItsThatEasy

Používání našich služeb je podmíněno určitými povinnostmi a podmínkami, které musíte splnit.

Kromě jiného musíte být ze zákona plnoletí, bydlet a naše služby používat v oblasti, kde je to povoleno.

Kromě toho musíte vlastnit veškerá práva ke každému obsahu, který nahráváte nebo publikujete nebo
k němuž za vás přistupujeme, importujeme jej a/nebo nahráváme prostřednictvím našich služeb, zajistit, aby byl takový obsah legální a spolehlivý a aby vše, co s ním děláte (případně umožníte společnosti Wix nebo svým koncovým uživatelům s ním dělat). bylo legální.

2.2. Zavazujete se a souhlasíte s tím, že:
 1. v plném rozsahu budete plnit všechny platné zákony a veškerá další smluvní ujednání, kterými se řídí vaše užívání služeb Wix (a jakákoli související interakce nebo transakce), včetně zvláštních právních předpisů vztahujících se na vás nebo na vaše koncové uživatele v kterékoli z vašich geografických lokalit;

 2. ponesete výhradní odpovědnost ve vztahu k používání služeb Wix, k němuž dojde
  v rámci vašeho účtu nebo platformy/platforem uživatele, a k jakékoli části vašeho obsahu uživatele (včetně všech důsledků importování, nahrávání, kopírování, používání nebo publikování takového obsahu uživatele, případně přístupu k němu, ve službách Wix nebo ve vztahu k nim);

 3. pravidelně a samostatně budete ukládat a zálohovat veškerý svůj obsah uživatele a informace, které zpracováváte ohledně své platformy uživatele, a to i ve vztahu ke koncovým uživatelům, produktům uživatele a aplikacím nebo službám třetích stran, které využíváte;

 4. čas od času budete dostávat propagační zprávy a materiály od společnosti Wix nebo jejích partnerů, a to poštou, e-mailem nebo jiným komunikačním kanálem, který nám nabídnete (včetně vašeho telefonního čísla pro hovory nebo textové zprávy). Pokud si nepřejete dostávat takové propagační materiály nebo oznámení, stačí nás o tom kdykoli uvědomit;

 5. umožníte společnosti Wix používat bez časového a územního omezení bezplatně jakoukoli verzi vaší platformy uživatele (nebo její části) k marketingovým a propagačním činnostem společnosti Wix, a to online i offline, a upravovat ji tak, jak je přiměřeně vyžadováno pro tyto účely. Tímto se vzdáváte veškerých nároků vůči společnosti Wix nebo komukoli v jejím zastoupení, pokud se týká minulých, současných nebo budoucích osobnostních práv, uměleckých práv a jiných podobných práv, a to celosvětově, která můžete mít k vaší platformě uživatele ve vztahu k takovým omezeným povoleným účelům;

 6. budete respektovat volné uvážení společnosti Wix ve vztahu k prostředkům, způsobu a metodě poskytování služeb Wix, včetně těch, které se týkají hostování, přenosu, publikace nebo zobrazování platforem nebo obsahu uživatelů (včetně zařazení a prezentace inzerce nebo jiného komerčního obsahu v jejich rámci);

 7. společnost Wix bude oprávněna nabízet služby Wix na bázi alternativních cenových programů a uvalovat různá omezení na nahrávání, ukládání, stahování a používání služeb Wix v jednotlivých cenových programech. To se mimo jiné týká omezení síťového provozu a rychlosti připojení, rozsahu nebo délky obsahu, kvality nebo formátu obsahu, zdrojů obsahu, doby stahování, počtu odběratelů vašeho obsahu apod.

#ItsThatEasy - List of Musts

Musíte dodržovat všechny příslušné zákony.

Budete odpovídat za své vlastní kroky i za kroky kohokoli, kdo má přístup na váš účet uživatele a
k nastavení platformy uživatele.

Jste povinni pravidelně zálohovat svůj obsah.

Souhlasíte s tím, že vám můžeme my nebo naši partneři zasílat propagační zprávy a obsah.

Od zasílání propagačních zpráv se můžete snadno odhlásit tak, že nás kontaktujete.

Povolujete nám používat váš web pro naše propagační účely a ke stanovení způsobu, jak se budou služby poskytovat.

Souhlasíte s tím, že Wix má právo
u svých služeb stanovit a měnit cenové programy. Kromě toho je společnost Wix oprávněna stanovit omezení v závislosti na vašem konkrétním využívání služby.

2.3. Souhlasíte s tím a zavazujete se, že nebudete:
 1. žádným způsobem kopírovat, pozměňovat, následně využívat, vytvářet odvozená díla, stahovat, upravovat, zpětně analyzovat, napodobovat, migrovat do jiné služby, překládat, kompilovat, dekompilovat nebo rozebírat web Wix, služby Wix (nebo jakoukoli jejich část), obsah nabízený službami Wix nebo třetích stran k používání a zobrazování v rámci platforem uživatelů (dále jen „licencovaný obsah“) nebo jakoukoli část shora uvedeného, případně cokoli ze shora uvedeného veřejně vystavovat, předvádět, přenášet nebo distribuovat bez předchozího písemného a konkrétního souhlasu společnosti Wix nebo pokud tak není výslovně dovoleno podle těchto podmínek Wix;

 2. odesílat, přenášet nebo zobrazovat žádný obsah uživatele, případně používat licencovaný obsah, v kontextu, který může být považován za pomlouvačný, urážlivý, obscénní, obtěžující, výhružný, štvavý, hanlivý, rasistický, pohoršlivý, klamný nebo podvodný, navádějící k trestnému činu či škodlivému chování, nebo který jinak porušuje práva společnosti Wix nebo třetí strany (včetně práv k duševnímu vlastnictví, práv na ochranu soukromí, smluvních nebo svěřenských práv), případně jinak ukazuje jakoukoli osobu, subjekt nebo značku ve špatném nebo opovržlivém světle, a to bez jejich předchozího výslovného souhlasu;

 3. využívat jakékoli nelegální postupy ke sběru přihlašovacích údajů nebo hesel pro jiné weby, třetí strany, programy nebo služby;

 4. získávat formou phishingu, shromažďovat, nahrávat nebo jinak zpřístupňovat údaje
  z kreditních karet nebo jiné finanční údaje používané k inkasu plateb, pokud takový postup není v souladu s příslušným právem, včetně normy PCI DSS (v případech, kdy ji lze uplatnit);

 5. nahrávat, vkládat, shromažďovat nebo jinak zpřístupňovat v rámci webu Wix nebo služeb Wix (či jakékoli jejich části) (i) škodlivý, nezákonný, hanlivý nebo obscénní obsah; případně (ii) „chráněné informace o zdravotním stavu“ podle definice uvedené ve federálním zákoně USA o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění („HIPAA“).

 6. publikovat nebo jakkoli využívat služby Wix nebo licencovaný obsah na žádných webových stránkách, médiích, sítích nebo v systémech jiných než ty, které poskytuje společnost Wix, nebo je vkládat do rámců, využívat techniky „deep linking“, „page scraping“, zrcadlení nebo kolem jakékoli ze služeb Wix, licencovaného obsahu nebo uživatelské platformy (a jakékoli jejich části) vytvářet prostředí prohlížeče nebo ohraničení, pokud to není výslovně předem a písemnou formou povoleno společností Wix;

 7. používat žádné „roboty", „spidery“ ani jiná automatická zařízení, programy, skripty, algoritmy nebo metody, případně jiný podobný nebo ekvivalentní manuální proces, ke zpřístupnění, získání, kopírování nebo monitorování jakékoli části služeb Wix (nebo jejích dat a/nebo obsahu), případně jakýmkoli způsobem reprodukovat či obcházet navigační strukturu nebo prezentaci kterékoli ze služeb Wix s cílem libovolnými prostředky získat nebo se pokoušet získat materiály, dokumenty, služby či informace, jež záměrně nejsou zpřístupněny prostřednictvím služeb Wix;

 8. jednat způsobem, který by mohl být vnímán jako poškozující dobré jméno a goodwill společnosti Wix nebo který může společnosti Wix zhoršit pověst nebo ji poškodit;

 9. nakupovat klíčová slova pro vyhledávače nebo v rámci jiných systémů platby za kliknutí (jako je Google AdWords), případně názvy domén, které používají termín Wix nebo ochranné známky společnosti Wix, případně jejich variace a verze s překlepy;

 10. vydávat se za jinou osobu či subjekt nebo poskytovat nepravdivé informace o službách Wix nebo platformě uživatele, ať už přímo nebo nepřímo, či jakkoli jinak manipulovat
  s cílem zamaskovat svou totožnost nebo původ jakékoli zprávy či přenosu, které posíláte společnosti Wix nebo koncovým uživatelům;

 11. nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat váš vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem, případně nepravdivě vyjadřovat či naznačovat, že Wix nebo jakákoli třetí strana podporuje vás, vaši platformu uživatele, vaše podnikání, vaše produkty uživatele nebo nějaké prohlášení, které učiníte;

 12. zpětně vyhledávat, sledovat nebo se snažit sledovat jiného uživatele služeb Wix či jinak narušovat nebo porušovat práva jiného uživatele na soukromí nebo jiná jeho práva, případně bez jejich výslovného a informovaného souhlasu sbírat nebo shromažďovat osobní údaje o návštěvnících nebo uživatelích služeb Wix nebo platformy uživatele;

 13. vyřazovat, obcházet, vynechávat nebo se jinak vyhýbat opatřením používaným
  k zabránění nebo omezení přístupu ke službám Wix, platformě uživatele, na účet jiného uživatele nebo do jiných systémů či sítí připojených ke službám Wix, a to pomocí pirátských útoků („hacking“), dolování hesel nebo jiných nelegitimních či zakázaných prostředků;

 14. sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost služeb Wix nebo jakékoli sítě připojené ke službám Wix;

 15. nahrávat do služeb Wix nebo platformy uživatele viry, červy, trojské koně, časované bomby, webové červy, spyware, malware nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubor či program, které mohou poškodit nebo ovládnout provoz libovolného hardwaru, softwaru či telekomunikačního zařízení, případně jsou k tomu určeny, nebo jakýkoli jiný skutečně nebo potenciálně škodlivý, rušivý, nebo invazivní kód či komponentu, případně služby Wix nebo platformu uživatele jinak používat k návrhu, vývoji, distribuci nebo jinému přenosu či spouštění shora uvedeného;

 16. podnikat kroky, které bezdůvodně nebo nepřiměřeně zatěžují infrastrukturu služeb Wix, případně systémy či sítě společnosti Wix připojené ke službám Wix, nebo které jinak narušují či omezují fungování služeb Wix nebo serverů či sítí, jež je hostují nebo zpřístupňují, případně odmítat dodržovat požadavky, postupy, zásady nebo regulační opatření těchto serverů nebo sítí;

 17. využívat kteroukoli ze služeb Wix nebo platformu uživatele v souvislosti s jakoukoli formou spamu, nevyžádané pošty, podvodů, „scamu“, „phishingu“, řetězových dopisů, pyramidových struktur nebo podobného jednání, případně se jinak podílet na neetických formách reklamy a marketingu;

 18. přistupovat ke službám Wix, účtům uživatelů, licencovanému obsahu nebo obsahu uživatelů pomocí jakýchkoli jiných prostředků nebo technologií (jako je scraping nebo crawling), než jsou naše veřejně podporovaná rozhraní;

 19. prodávat, poskytovat formou licence nebo využívat ke komerčním účelům jakoukoli formu užívání licencovaného obsahu nebo služeb Wix nebo přístupu k nim, kromě případů, kdy je to výslovně povoleno podmínkami Wix;

 20. odstraňovat nebo pozměňovat případná oznámení o autorských právech, vodoznaky, omezení a značky odkazující na majetková práva našich poskytovatelů licencí, včetně značky autorských práv [©], značek licence Creative Commons [(cc)] nebo ochranných známek [® nebo ™] obsažených ve službách Wix nebo licencovaném obsahu či je doprovázející; nebo

 21. porušovat, pokoušet se porušit nebo jinak nedodržovat některou z podmínek Wix, případně jakékoli zákony nebo požadavky vztahujících se k vašemu používání služeb Wix;

 22. přistupovat ke službám nebo je používat s cílem provádět srovnávání nebo podobnou konkurenční analýzu za účelem vybudování konkurenčního produktu nebo služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nedodržení některého ze shora uvedených ujednání z vaší strany nebo jakékoli nepravdivé prohlášení, které zde uvedete, může mít za následek okamžité zrušení vašeho účtu uživatele nebo zastavení poskytování veškerých námi poskytovaných služeb – a to na základě dalšího vám adresovaného upozornění nebo bez něj a aniž bychom byli povinni vracet částky zaplacené za takové služby.

#ItsThatEasy - List of Don’ts

Obecně platí, že pouze chceme, abyste se chovali slušně a nedělali nic, co by mohlo poškodit nás nebo kohokoli jiného.

Kromě jiného nesmíte kopírovat naše materiály, používat libovolný obsah nelegálním nebo škodlivým způsobem, používat naše služby nebo obsah na žádné platformě nebo webu, které jsme neposkytli my, činit nepravdivá prohlášení nebo zneužívat naše služby, případně jinak porušovat práva jiných nebo příslušné zákony.

 

Nedodržení některého z těchto pravidel může vést k tomu, že zrušíme váš účet a přestaneme vám poskytovat služby.

3. Obsah a vlastnictví
3.1. Vaše duševní vlastnictví

Pokud jde o vztah mezi společnosti Wix a vámi, budete vlastnit veškeré předměty duševního vlastnictví týkající se vašeho obsahu a veškerých jiných vámi vytvořených materiálů, včetně všech návrhů, obrázků, animací, videí, audio souborů, písem, log, ilustrací, skladeb, výtvarných děl, kódů, rozhraní, textu a literárních děl. Společnost Wix si nenárokuje vlastnická práva k vašemu obsahu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že za výlučným účelem poskytnutí služby budeme muset k vašemu obsahu uživatele přistupovat, nahrát nebo kopírovat jej na naši platformu včetně cloudových služeb a sítí pro doručování obsahu (CDN), provést úpravy zobrazení, pořizovat jeho duplikáty za účelem zálohování a provádět tak, jak budeme považovat za vhodné, další nezbytná technická opatření a užití vyžadovaná
k poskytování našich služeb.

#ItsThatEasy

Jste vlastníky všech práv ke svému obsahu. Abychom vám mohli poskytovat své služby, s vašim obsahem pracujeme, ukládáme jej, zálohujeme a kopírujeme mezi jednotlivými servery.

3.2. Duševní vlastnictví společnosti Wix

Veškerá práva, nároky a podíly ke službám Wix, včetně všech materiálů, které lze chránit autorským právem, nebo jiného jejich obsahu, který je nebo může být předmětem práv
k duševnímu vlastnictví podle libovolného příslušného zákona (včetně všech výtvarných děl, grafiky, obrázků, šablon a nástrojů webových stránek, literárních děl, zdrojového a objektového kódu, počítačového kódu (včetně html), aplikací, zvukových, hudebních, video a jiných médií, návrhů, animací, rozhraní, dokumentace, včetně jejich odvozenin a verzí, „uživatelského dojmu“ ze služeb Wix, metod, produktů, algoritmů, dat, interaktivních funkcí a objektů, reklamních a akvizičních nástrojů a metod, vynálezů, obchodních tajemství, log, domén, upravených adres URL, ochranných známek, ochranných známek služby, obchodních názvů a dalších zákonem chráněných identifikačních znaků, bez ohledu na to, zda jsou registrovány nebo je lze registrovat) (souhrnně dále jen „
duševní vlastnictví“), a veškeré z nich odvozené položky jsou majetkem společnosti Wix nebo jí byly poskytnuty na základě licence.

 

S výhradou úplného plnění podmínek Wix a včasné úhrady všech příslušných poplatků vám Wix tímto uděluje při vytvoření účtu uživatele a na tak dlouho, jak si Wix bude přát poskytovat vám služby Wix, nevýhradní, nepřevoditelnou, plně odvolatelnou, omezenou licenci bez možnosti udělení sublicence k využívání služeb Wix a licencovaného obsahu, a to pro účely vytvoření a zobrazování vaší platformy uživatele koncovým uživatelům a nabízení na ní vašich produktů uživatele (jak jsou definovány níže) výhradně takovým způsobem, jak je výslovně povoleno podle podmínek Wix, a výlučně v rámci služeb Wix.

 

Kromě omezené licence výslovně udělené výše nepřevádějí podmínky Wix žádné právo
k duševnímu vlastnictví společnosti Wix nebo podíl na něm (ani žádné jeho části). Nic
v podmínkách Wix nezakládá podle žádného zákona postoupení nebo vzdání se práv
k duševnímu vlastnictví společnosti Wix.

Kromě shora uvedeného jsou vám v rámci služeb Wix k dispozici určitá písma, která jsou společnosti Wix poskytnuta na základě licence udělené třetí stranou a řídí se tedy dodatečnými licenčními podmínkami tohoto poskytovatele, jejichž souhrn je uveden na adrese https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#ItsThatEasy

Veškerá práva k našim službám, obsahu, datům, technologiím a funkcím vlastníme my.

Vy můžete naše služby a obsah využívat, pokud v plném rozsahu dodržujete tyto podmínky a zajistíte včasné a úplné úhrady poplatků.

Některá písma, která jsou vám
k dispozici, byla poskytnuta na základě licence udělené třetí stranou, proto si nezapomeňte přečíst také podmínky jejich používání.

3.3. Zpětná vazba a návrhy

Pokud nám předáte návrhy, připomínky nebo jinou zpětnou vazbu týkající se služeb Wix (ať stávajících, navrhovaných nebo zvažovaných), které jsou nebo mohou být předmětem práv
k duševnímu vlastnictví (dále jen „
zpětná vazba“), tato zpětná vazba bude ve výlučném vlastnictví společnosti Wix. Poskytnutím této zpětné vazby společnosti Wix berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ji může Wix využívat za účelem: (i) dalšího vývoje, úprav a vylepšení služeb Wix, (ii) poskytování průběžné pomoci a technické podpory, (iii) oslovení vás pomocí obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se společnosti Wix nebo žádostí o rozhovor na základě vaší zpětné vazby či jinak, (iv) usnadnění, patronace a nabízení určitých propagačních akcí a sledování jejich účinnosti, (v) sestavování souhrnných statistických údajů a dalších agregovaných nebo odvozených informací, které může Wix využívat k poskytování nebo vylepšování svých služeb, (vi) zlepšování zabezpečení údajů
v držení společnosti Wix a schopnosti předcházet podvodům, a (vii) plnění požadavků příslušných zákonů a jiných předpisů. Kromě toho (1) prohlašujete a zaručujete se, že taková zpětná vazba je přesná, úplná a neporušuje žádná práva třetích stran; (2) neodvolatelně postupujete na Wix každé právo, nárok a podíl, který k takové zpětné vazbě můžete mít, a (3) výslovně a neodvolatelně se vzdáváte veškerých nároků kdekoli na světě v souvislosti
s libovolnými minulými, současnými i budoucími osobnostními právy, právy umělců nebo jakýmikoli jinými podobnými právy k takové zpětné vazbě.

#ItsThatEasy

Vítáme jakoukoli formu zpětné vazby nebo návrhy. Pokud nám je poskytnete, ujistěte se prosím, že jsou přesné a legální.

4. Ochrana osobních údajů

Některé části služeb Wix (včetně určitých služeb třetích stran, které jsou v nich k dispozici, jak je podrobněji vysvětleno níže v článku 9) vyžadují nebo zahrnují předávání, sběr nebo používání určitých údajů umožňujících identifikaci osob nebo osobních údajů. Zejména – a jako součást přístupu ke službám Wix nebo jejich využívání – smí Wix a takové služby třetích stran shromažďovat určité údaje týkající se uživatelů a koncových uživatelů, přistupovat
k nim a používat je, včetně aktivit nebo navigace uživatelů a koncových uživatelů ve službách Wix a na platformách uživatelů. Doporučujeme vám pravidelně číst naše zásady ochrany osobních údajů a příslušné zásady každé takové třetí strany, kde naleznete popis postupů při tomto shromažďování a používání údajů.

#ItsThatEasy

Na vašem soukromí nám záleží stejně jako vám. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů a zjistěte více o našich postupech ohledně osobních údajů.

5. Poplatky za služby
5.1. Placené služby

Používání některých služeb Wix může být na základě vlastního uvážení společnosti Wix zpoplatněno (dále jen „placené služby“ resp. „poplatky“). Wix bude aktuálně platné poplatky za takové placené služby uvádět formou oznámení. Chcete-li přijímat nebo používat placené služby, musíte všechny příslušné poplatky uhradit předem.

 

Wix si vyhrazuje právo své poplatky kdykoli změnit, a to na základě oznámení, které vám zašle, jestliže taková změna může ovlivnit vaše stávající předplatné. Pokud jste obdrželi slevu nebo jinou propagační nabídku, Wix bude mít právo automaticky a bez oznámení vaše předplatné takové služby nebo služeb Wix obnovit za příslušnou plnou cenu.

 

Pokud nebude společností Wix výslovně písemně stanoveno jinak, budou se všechny poplatky účtovat v amerických dolarech. V rozsahu povoleném zákonem (a pokud není společností Wix písemně stanoveno jinak) jsou všechny poplatky uváděny bez veškerých daní (včetně daně z přidané hodnoty, daně z obratu, spotřební daně apod.), odvodů nebo cel ukládaných finančními úřady (dále jen „daně“) a za úhradu veškerých příslušných daní souvisejících s vaším využíváním služeb Wix nebo s libovolnými platbami nebo nákupy, které realizujete, odpovídáte vy. Bude-li společnost Wix povinna vybírat nebo odvádět daně
z poplatků, jejichž jste poplatníkem, a bez ohledu na to, zda takové daně byly připočteny a vybrány za předchozí transakce, mohou být připočteny k úhradě případných splatných poplatků a budou uvedeny ve faktuře za takovou transakci.  Doporučujeme vám, abyste prověřili možnost existence případných dalších poplatků, které vám mohou být účtovány třetími stranami v souvislosti s nákupem placených služeb nebo v souvislosti s jejich obnovením (například poplatky za mezinárodní transakce, směnárenské poplatky, případně poplatky účtované bankami nebo karetními společnostmi). Wix za tyto dodatečné poplatky a náklady neodpovídá.

 

Jako součást registrace nebo předávání informací potřebných k tomu, abyste mohli přijímat placené služby, udělujete zároveň společnosti Wix oprávnění (přímo nebo prostřednictvím svých přidružených subjektů, dceřiných společností nebo jiných třetích stran) požadovat a inkasovat úhradu a poplatky za služby (nebo jinak účtovat, refundovat či podnikat jiné fakturační kroky) od našeho poskytovatele platebního styku nebo z vámi určeného bankovního účtu a činit jakékoli dotazy, které společnost Wix nebo její přidružené subjekty mohou považovat za nezbytné k ověření vámi určeného bankovního účtu nebo vašich finančních údajů s cílem zajistit rychlou úhradu, a to i za účelem získání aktuálních platebních údajů od vašeho poskytovatele platebního styku, vydavatele platební karty a instituce, u níž je veden váš bankovní účet (např. aktuální datum skončení platnosti nebo číslo platební karty, které nám může poskytnout vydavatel vaší platební karty).

K zaplacení za své placené služby musíte uložit údaje o své kreditní kartě u společnosti Wix („Uložená karta“). Svoji uloženou kartu budete moci identifikovat pomocí posledních čtyř číslic na stránce Nastavení účtu.

#ItsThatEasy

Za některé naše služby se platí peníze. O výši úhrady vás budeme informovat předem.

Není-li uvedeno jinak, jsou naše ceny uvedeny v amerických dolarech a bez daní. 

Bude-li to potřeba, my nebo naše přidružené subjekty si můžeme vyžádat a inkasovat úhrady a související informace od příslušných poskytovatelů platebního styku a bank.

5.2. Faktury

Společnost Wix nebo její přidružené společnosti vystaví fakturu nebo dobropis na každou úhradu poplatků nebo refundaci provedenou ve prospěch nebo na vrub společnosti Wix (dále jen „faktura“). Všechny faktury se budou vystavovat v elektronické podobě a podle státu uvedeného ve vaší fakturační adrese. Vystavené faktury vám budou k dispozici prostřednictvím vašeho účtu uživatele nebo zaslány e-mailem, případně oběma způsoby. Abychom splnili požadavky místních předpisů, můžeme po vás pro účely vystavení faktury požadovat předání určitých osobních údajů (podle definice tohoto termínu v zásadách ochrany osobních údajů). Upozorňujeme, že faktura ve vašem účtu uživatele nemusí mít všechny náležitosti podle vašich místních předpisů. V takovém případě ji lze použít pouze
k neoficiálním účelům. 

#ItsThatEasy

Faktury za naše placené služby budou k dispozici ve vašem účtu uživatele. 

5.3. Automatické obnovení předplatného

Abychom předešli přerušení nebo ztrátě služeb na vaší straně, nabízejí určité placené služby Wix ve výchozím nastavení možnost automatického obnovování, v jehož rámci (pokud možnost automatického obnovování nedeaktivujete) se tyto placené služby budou na konci příslušného předplaceného období automaticky prodlužovat na období stejně dlouhé, jako bylo původní předplacené období (bez prodloužených období) a pokud vám nebude oznámeno jinak, za stejnou cenu (s výhradou příslušných změn daní a bez jakékoli slevy nebo jiné propagační nabídky poskytované za první období) („Obnovení placených služeb“). Pokud například bylo původní předplacené období nějaké služby jeden měsíc, každé období obnovení (pokud nastane) bude trvat jeden měsíc.
V případě potřeby se tedy společnost Wix pokusí automaticky naúčtovat příslušné poplatky za použití uložené karty, a to až po dobu dva (2) týdny před začátkem tohoto období obnovení. V případě, že nebudeme schopni inkasovat vámi splatné poplatky, budeme oprávněni (ale nikoli povinni) pokusit se je inkasovat později a/nebo pozastavit či zrušit váš účet uživatele, a to bez dalšího upozornění. Pokud se na vaši obnovenou placenou službu vztahuje roční nebo víceleté období předplatného, bude se Wix snažit doručit vám oznámení předcházející obnovení této placené služby alespoň třicet (30) dnů před datem obnovení.

Možnost automatického obnovování placených služeb můžete kdykoli zrušit pomocí svého uživatelského účtu nebo v centru nápovědy Wix.

Některé domény se řídí jinými zásadami obnovování, které jsou uvedeny ve smlouvě
o registraci domény
. Bez ohledu na jakákoli ujednání v předchozím textu, která jsou s tím v rozporu, nesete a ponesete výhradní odpovědnost za ověření a úspěšné obnovení služeb Wix, které využíváte (bez ohledu na to, zda tyto služby Wix podléhají automatickému obnovení předplatného). V souladu s tím ponesete výhradní odpovědnost ve vztahu k případnému přerušení služeb Wix, které jste dříve zakoupili, a to i v důsledku zrušení, nemožnosti účtovat příslušné pravidelné poplatky nebo v důsledku toho, že některé služby Wix nepodléhají automatickému obnovení předplatného. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vůči společnosti Wix nebudete mít žádné nároky ve vztahu k přerušení poskytování služeb Wix nebo služeb třetích stran, bez ohledu na důvod tohoto přerušení.

#ItsThatEasy

Abychom zajistili, že nepřijdete
o svou doménu a nedojde k přerušení činnosti vašeho webu na konci předplaceného období, provedeme
automatické obnovení naší služby a v souladu s tím vám vyúčtujeme příslušné poplatky, a to v pravidelných intervalech odpovídajících vašemu výchozímu předplatnému, pokud nedeaktivujete automatické obnovování.

Některé služby se úmyslně nebo omylem nemusí automaticky obnovovat. Je na vás, abyste zajistili včasné prodloužení svého předplatného.

5.4. Záruka vrácení peněz

Nebudete-li spokojeni se službami Wix, které podléhají poplatku za období poskytování služby nebo závazku předplatného, a pokud se jedná o váš první nákup takové služby, jste do čtrnácti (14) dnů od první objednávky nebo aktivace takových služeb Wix oprávněni bez uvedení důvodu oznámit zrušení jejich odběru (dále jen „refundace“ a „období refundace“). Refundace je možná pouze u prvního nákupu služeb Wix, který představuje upgrade
z bezplatného webu formou nákupu prémiového programu (jak je nabízen na webu Wix). Refundaci nelze uplatnit u žádného dalšího nákupu, upgradu, úpravy nebo obnovení služeb Wix. Pokud žijete v zemi, kde je období refundace povinně delší, samozřejmě takové požadavky rádi zapracujeme v souladu se všemi místními předpisy. Pokud v daném období refundace obdrží Wix takové oznámení, vrátí vám částku, která vám byla za služby Wix naúčtována, ve měně původní úhrady, a služby Wix v souladu s tím zruší. Upozorňujeme, že
v důsledku vývoje devizových kurzů a poplatků třetích stran může být refundovaná částka jiná než částka, která vám byla účtována. Wix nebude odpovídat za případné rozdíly způsobené změnou devizových kurzů nebo poplatky účtovanými třetími stranami. Po skončení období refundace jsou vámi zaplacené poplatky nevratné a nelze je zrušit.
Zjistíme-li navíc, že oznámení o zrušení bylo předáno ve zlé víře nebo v rámci nelegitimního pokusu vyhnout se placení skutečně přijatých a užívaných služeb, vyhrazujeme si právo uživateli, který dal takovou výpověď u kterékoli skutečně přijaté služby Wix, přesto v souladu se zákonem vyúčtovat poplatky.

 

Upozornění: Některé služby zakoupené ve službách Wix nebo jejich prostřednictvím mohou být nerefundovatelné. Jedná se o služby třetích stran jako domény, obchodní nástroje a aplikace. Podmínky jednotlivých zakoupených služeb nebo aplikací jsou uvedeny na webu Wix nebo jako součást procesu nákupu takových služeb nebo aplikací či v jeho průběhu. Za včasné ověření toho, zda je možné službu zrušit, odpovídáte vy. Wix nebude refundovat žádné částky zaplacené za nerefundovatelné placené služby, aplikace nebo služby třetích stran. 

#ItsThatEasy

Při prvním nákupu vám nabízíme záruku vrácení peněz do 14 dnů na naše služby placené v měsíčním a ročním intervalu. Toto období lze

v souladu se zákonem prodloužit. 

Před nákupem pečlivě zkontrolujte podmínky každé služby, protože některé služby nejsou refundovatelné.

5.5. Storno platby („chargeback“)

Pokud kdykoli zjistíme odmítnutí, storno nebo jiné zamítnutí vyúčtování splatných poplatků na vašem účtu Wix (dále jen „storno platby“), budeme tuto skutečnost považovat za porušení vašich platebních závazků podle těchto podmínek a vaše užívání služeb Wix může být automaticky přerušeno nebo ukončeno. 

 

Je-li provedeno storno platby, může dojít k zablokování vašeho uživatelského účtu bez možnosti jeho opětovného zakoupení nebo použití a veškerá data obsažená v tomto účtu uživatele, včetně všech domén, aplikací a služeb třetích stran mohou podléhat zrušení a ztrátě způsobilosti (podle definice níže v odstavci 6.3). 

 

Vaše užívání služeb Wix se neobnoví, dokud se k odběru těchto služeb Wix znovu nepřihlásíte a v plné výši neuhradíte všechny příslušné poplatky, včetně poplatků a výdajů vzniklých společnosti Wix a/nebo službám třetích stran na základě provedeného storna platby (včetně poplatků za služby Wix poskytnuté před stornem platby a poplatků za manipulaci a zpracování, které vzniknou zpracovateli platby).

 

Pokud budete mít dotazy nebo obavy týkající se úhrady provedené ve prospěch společnosti Wix, doporučujeme vám před zadáním storna platby kartou nebo jiné platby nejprve kontaktovat naše pracovníky podpory zákazníků, abyste předešli zrušení služeb Wix a zablokování vašeho účtu uživatele a zabránili zadání neověřeného nebo chybného storna platby, které by mohlo mít za následek vaši odpovědnost za příslušné poplatky, a to navíc
k povinnosti znovu zaplatit všechny poplatky týkající se služeb Wix, které jste zakoupili (a platbu stornovali).

Vyhrazujeme si právo rozporovat každé storno platby a poskytnout příslušnému vydavateli platební karty nebo finanční instituci veškeré informace a dokumenty prokazující, že uživatel odpovědný za provedení tohoto storna ve skutečnosti tuto transakci schválil a využíval následně poskytované služby.

#ItsThatEasy

Storno platby („chargeback“) nás může přimět ke zrušení vašeho účtu, proto vás důrazně vyzýváme, abyste se jim vyhnuli.

Před zadáním storna platby kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu. Za všechny nesprávné poplatky, ztráty a výdaje odpovídáte vy.

6. Zrušení
6.1. Zrušení uživatelem

Přerušit využívání služeb Wix a požádat o zrušení vašeho účtu uživatele podle pokynů, které jsou k dispozici ve službách Wix, můžete kdykoli. Zrušení nabude účinnosti k okamžiku, kdy dokončíte proces zrušení ve službách Wix, a zrušení placených služeb nabude účinnosti
k okamžiku skončení předplaceného období těchto placených služeb.

 

Bez ohledu na jakákoli ujednání v předchozím textu, která jsou s tím v rozporu, pokud se jedná o předplatné obnovovaných placených služeb, skončí takové předplatné teprve na konci příslušného období, za které jste již zaplatili úhradu. Upozorňujeme, že jelikož proces rušení může trvat několik dnů, nechcete-li, aby došlo k dalšímu obnovení a naúčtování příslušných poplatků, měli byste žádost o zrušení podat nejméně čtrnáct (14) dnů před skončením aktuálního období poskytování služeb.

Další informace týkající se zrušení vašich placených služeb naleznete v centru nápovědy Wix.

#ItsThatEasy

Svůj účet nebo kterékoli služby můžete kdykoli zrušit. Jakmile váš požadavek na zrušení zpracujeme, nebudeme vám účtovat další poplatky za obnovení předplatného.

6.2. Zrušení společností Wix

Při neplnění kterékoli z podmínek Wix nebo neuhrazení splatného poplatku bude společnost Wix oprávněna pozastavit (do úplného zaplacení) nebo zrušit váš účet uživatele a platformu uživatele (nebo některé její funkce) a zastavit vám poskytování veškerých souvisejících služeb Wix (např. placených služeb) nebo služeb třetích stran. 

#ItsThatEasy

Porušíte-li některou z těchto podmínek nebo nezaplatíte včas, smíme pozastavit nebo zrušit váš účet.

6.3. Ztráta dat, obsahu a způsobilosti

Dojde-li ke zrušení vašeho účtu uživatele nebo služeb Wix či služeb třetích stran souvisejících
s vaším účtem uživatele (bez ohledu na to, zda na vaši žádost nebo z rozhodnutí společnosti Wix), může v důsledku toho dojít ke ztrátě určitého obsahu, funkcí nebo způsobilosti vašeho účtu uživatele, včetně případného obsahu uživatele, dat koncového uživatele nebo jiných dat souvisejících s užíváním, které v něm byly uchovávány, a včetně případné rezervace nebo registrace názvu domény, která byla součástí takových služeb (dále jen „
ztráta způsobilosti“), Wix nebude za takovou ztrátu způsobilosti ani za uložení nebo zálohování vašeho účtu uživatele, obsahu uživatele nebo dat koncového uživatele žádným způsobem odpovídat. Dále upozorňujeme, že při opětovné aktivaci účtu uživatele nebo služeb Wix po jejich zrušení můžeme účtovat poplatek stanovený společností Wix dle vlastního uvážení.

#ItsThatEasy

Dojde-li ke zrušení vašeho účtu nebo kterékoli z vámi využívaných služeb, může to mít za následek ztrátu obsahu a dat. Za zálohování vašich dat a materiálů odpovídáte vy.

7. Elektronický obchod 
7.1. Obecné informace

Služby Wix také obsahují určité funkce, které vám umožňují prodávat zboží, obsah, média, vstupenky na akce a služby prostřednictvím vaší uživatelské platformy („Uživatelské produkty“ a společně – „Elektronický obchod“).

Za své uživatelské produkty a činnosti související s elektronickým obchodem a za jakékoli propagace a související obsah obsažený nebo uvedený v uživatelské platformě a za dodržování všech příslušných zákonů jste výhradně zodpovědní vy. Poskytujeme pouze platformu pro správu online aktivit elektronického obchodování. Nejsme zapojeni do vašeho vztahu a/nebo transakce s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním kupcem vašich Uživatelských produktů.

Pokud někdo zakoupí vaše uživatelské produkty, platby za takové transakce budou zpracovány prostřednictvím služby Wix Payments nebo prostřednictvím poskytovatele platebních služeb třetí strany („Poskytovatelé platebních plateb“).

#ItsThatEasy

Naše služby můžete využívat
k online prodeji svých produktů, obsahu a služeb.

Wix vás může automaticky připojit ke službě Wix Payments, aby vám umožnila příjem plateb od vašich zákazníků.

Za veškeré své prodejní činnosti včetně vztahů se zákazníky a poskytovateli platebních služeb odpovídáte vy.

7.2. Poskytovatelé platebních služeb

V závislosti na vaší poloze může společnost Wix při nákupu určitých prémiových plánů (jak je nabízeno na webových stránkách Wix) automaticky propojit účet Wix Payments na vaše jméno, aby vám umožnila přijímat platby od vašich zákazníků. Jakákoli platba z takového účtu podléhá vašemu dokončení procesu registrace plateb Wix Payments. Takový účet Wix Payments se řídí podmínkami použití služby Wix Payments, které jsou zde uvedeny jako reference. Před zveřejněním webu a přijetím plateb si prosím přečtěte tyto podmínky použití. Jakýkoli účet propojený s jinými poskytovateli plateb se řídí smluvními podmínkami poskytovatele platebních služeb. Nejsme stranou ani žádným způsobem nezodpovídáme za váš vztah s jakýmkoli takovým poskytovatelem platebních služeb ani za jednání kteréhokoli
z těchto poskytovatelů plateb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš výchozí poskytovatel platebních služeb bude Wix Payments (je-li k dispozici ve vaší zemi). Pokud si nepřejete ponechat službu Wix Payments ani jiného poskytovatele plateb aktivní, je vaší povinností je deaktivovat.

#ItsThatEasy

Můžeme vám účtovat servisní poplatky za vstupenky, které jste prodali prostřednictvím svého webu.

7.3. Události

V závislosti na vašem plánu vám společnost Wix může účtovat servisní poplatky za vstupenky na akce prodávané prostřednictvím vašeho webu. Souhlasíte s tím, že takové poplatky budete platit, jak vyžaduje společnost Wix, a pověřujete společnost Wix, aby své partnery pro zpracování plateb nebo poskytovatele platebních služeb podle potřeby pověřila, aby tyto poplatky odečetly z vašich příslušných transakcí nebo aby tyto poplatky vybíraly jinak.

7.4. Potvrzení a záruky elektronického obchodování

Používáním kterékoli z našich funkcí elektronického obchodování potvrzujete, zaručujete
a souhlasíte s tím, že:

jste plně a jedině odpovědní za všechny daně a poplatky jakékoli povahy spojené s vašimi činnostmi elektronického obchodování, včetně veškerých daní souvisejících s nákupem nebo prodejem uživatelských produktů a za to, že budete shromažďovat, vykazovat a poukazovat správné částky příslušným orgánům a/nebo informovat své Koncové uživatele a poskytovat jim řádně vystavenou fakturu, jak vyžaduje zákon;

jakékoli daně označené funkcemi elektronického obchodování, které vám poskytuje společnost Wix, jsou poskytovány pouze pro ilustraci a nelze se na ně žádným způsobem spolehnout;

budete odpovídat za veškeré náklady spojené s pořízením a dodáním vašich Uživatelských produktů a za jejich bezpečné a profesionální zajištění v souladu s průmyslovými standardy a budete mít za ně odpovědnost;

jste výhradně zodpovědní za veškerá vaše prohlášení a sliby, které učiníte, a za veškerou pomoc, záruku a podporu týkající se Uživatelských produktů a na jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky poskytnete pravdivé kontaktní informace na své Uživatelské platformě;

a nesmíte nabízet ani prodávat žádné uživatelské produkty ani poskytovat jakékoli informace, obsah nebo materiál týkající se uživatelských produktů, které mohou být považovány za nebezpečné, padělané, odcizené, podvodné, urážlivé nebo zneužívající; které je zakázáno prodávat, distribuovat nebo používat; nebo které jinak nedodržují platné zákony, včetně práv spotřebitelů, duševního vlastnictví nebo práv na soukromí, bezpečnosti výrobků, obchodních předpisů a sankcí, podpory, údržby a vývozu;

a – společnost Wix může kdykoli a podle svého vlastního uvážení pozastavit, znemožnit přístup k nebo odstranit vaši uživatelskou platformu a/nebo jakékoli uživatelské produkty – ať už začleněné, nezveřejněné nebo jako součást vaší uživatelské platformy v takové době, bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo vůči jakýmkoli koncovým uživatelům, včetně případné ztráty kapacity z toho plynoucí.

7.5. Apple Pay

Příjem plateb pomocí Apple Pay je předmětem územních omezení. Používáním služby Apple Pay přijímáte a souhlasíte s dokumentem Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions, který může společnost Apple čas od času upravit. Váš účet Apple Pay můžeme aktivovat za vás, v opačném případě budete vyzváni k aktivaci účtu Apple Pay prostřednictvím ovládacího panelu uživatelského účtu. Pokud nechcete mít svůj účet Apple Pay aktivní, je vaší odpovědností jej deaktivovat. Aby se předešlo pochybnostem, Apple Pay je služba třetí strany, jak je definováno v části 9 níže.

8. Video služby

Jako součást služeb Wix vám společnost Wix může poskytovat video služby (například služby Wix Video nebo Wix Pro Gallery), které slouží ke správě video obsahu na platformách uživatelů (dále jen „video služby“).  

Využívání video služeb na vašem webu uživatele může být podmíněno tím, že od konsorcia MPEG–LA získáte licenci používat určité patenty (dále jen „licence“). Rozhodnutí o tom, zda vaše činnost vyžaduje licenci, a její získání je výlučně na vaši odpovědnost. Informace
o licenci lze získat od společnosti MPEG LA L.L.C. na adrese http://www.mpegla.com.

Kromě ujednání článku 13 těchto podmínek a bez omezení odpovědnosti se zavazujete
v plné míře odškodnit, obhajovat a chránit společnost Wix, její vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, akcionáře, zaměstnance, přidružené subjekty a zástupce vůči veškerým škodám a nákladům, závazkům, ztrátám, odpovědnostem, dluhům a výdajům (včetně poplatků za právní služby) v kumulovaném objemu, které vzniknou na základě porušení nebo zneužití fondu patentů spravovaných konsorciem MPEG-LA.

Pokud vaše potřeby nedokáže uspokojit žádný z našich standardně nabízených programů, obraťte se na náš tým podpory na adrese contactvideo@wix.com.

#ItsThatEasy

Určité využití video služeb Wix může být podmíněno licencí na užívání některých patentů. Jste povinni ověřit, zda si musíte takovou licenci opatřit.

Některé online video aktivity mohou vyžadovat, abyste k nim získali licenci. Za ověření tohoto požadavku a získání takové licence, je-li nezbytná, odpovídáte vy.

9. Služby třetích stran

Služby Wix vám umožňují využívat a zajišťovat určité služby, produkty a nástroje třetích stran sloužící k rozšíření vaší platformy uživatele a vašeho celkového uživatelského dojmu, zejména služby registrátorů domén, od nichž můžete zakoupit název domény pro svůj web uživatele, aplikací a nástrojů třetích stran nabízených prostřednictvím webu Wix (včetně služby Wix App Market), licencovaného obsahu třetích stran, služeb distribuce médií, poskytovatelů platebních služeb elektronického obchodu, prodejců hmotných produktů, externích designérů, kteří vám mohou pomáhat s vaší platformou uživatele apod. (souhrnně dále jen „služby třetích stran“).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že bez ohledu na způsob, jakým vám takové služby třetích stran mohou být nabízeny (v balíčku nebo integrované s některými službami Wix, samostatně společností Wix nebo osobami pověřenými nebo zmocněnými společností Wix, případně jinak kdekoli v rámci služeb Wix), Wix vystupuje pouze jako zprostředkující platforma mezi vámi a těmito službami třetích stran a v žádném případě tyto služby třetích stran nepodporuje, ani ve vztahu k nim neponese žádnou odpovědnost. Společnost Wix nebude účastníkem žádné interakce ani transakce mezi vámi a službami třetích stran a žádným způsobem nebude odpovídat za jejich monitorování.

Berete na vědomí, že za tyto služby mohou být ze strany společnosti Wix a/nebo poskytovatelů těchto služeb třetích stran účtovány další poplatky.

 

Veškeré užívání takových služeb třetích stran bude probíhat výlučně na vaše riziko a odpovědnost a může se řídit právními a finančními podmínkami, jimiž se řídí tyto služby třetích stran, s nimiž vám doporučujeme se seznámit před zahájením využívání služeb třetích stran.

Využíváte-li při používání našich služeb služby, software nebo zboží třetích stran, prohlašujete, že jednáte v souladu s jejich podmínkami použití. Pokud například používáte YouTube při používání Služeb, musíte dodržovat příslušné Podmínky poskytování služeb (https://www.youtube.com/t/terms) a Zásady ochrany osobních údajů (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) v platné verzi ke dni použití těchto služeb.

Přestože věříme, že se takovým situacím budeme schopni vyhnout, smí společnost Wix kdykoli a dle svého vlastního uvážení pozastavit, zrušit přístup nebo odstranit z vašeho účtu uživatele, platformy (platforem) uživatele nebo služeb Wix jakékoli služby třetích stran – bez ohledu na to, zda jsou v daném okamžiku zabudovány do vašeho účtu nebo platforem uživatele, případně jsou jejich součástí – aniž by nesla jakoukoli odpovědnost vůči vám nebo koncovým uživatelům.

#ItsThatEasy

Naše služby vám umožňují získat od třetích stran, které s námi nejsou spřízněny, různé služby.

Jelikož vystupujeme pouze jako zprostředkující platforma, za veškeré své vztahy s nimi budete odpovídat pouze vy.

Služby třetích stran můžeme kdykoli odstranit, což může zasáhnout váš web, účet uživatele nebo celkový dojem. 

10. Wix Logo Maker

Jako součást služeb Wix vám umožňujeme zvýraznit svou značku vytvořením vlastního obchodního loga na míru (dále jen „logo Wix“). K tomuto účelu slouží nástroj Wix Logo Maker. Vaše používání nástroje Wix Logo Maker se řídí doplňujícími podmínkami, které jsou k dispozici na adrese https://www.wix.com/about/logo-terms-of-use, a pokud není výslovně uvedeno jinak, nenahrazují, ale doplňují podmínky Wix.

#ItsThatEasy

Nezapomeňte si přečíst doplňující podmínky týkající se nástroje Wix Logo Maker, které doplňují naše všeobecné  podmínky.

11. Pochybení a autorská práva
11.1. Pochybení a zneužívání

Při používání služeb Wix můžete být vystaveni platformám uživatelů, obsahu uživatelů nebo službám třetích stran z různých zdrojů, které mohou být nepřesné, urážlivé, pochybné nebo nezákonné. Tímto se vzdáváte všech práv nebo prostředků nápravy ze zákona nebo podle ekvity, které můžete vůči společnosti Wix ve vztahu ke shora uvedenému mít.

 

Domníváte-li se, že nějaký uživatel nebo služba třetích stran jednali nevhodně nebo jinak zneužili nějakou ze služeb Wix, žádáme vás, abyste takového uživatele nebo službu třetích stran okamžitě nahlásili pomocí tohoto formuláře. Souhlasíte s tím, že vaše hlášení nezakládá žádnou odpovědnost společnosti Wix a k ničemu ji nezavazuje a že Wix může toto hlášení vzít v úvahu a přijmout na jeho základě nějaká opatření, žádná taková opatření nepřijímat nebo si nejprve vyžádat další informace či dokumenty, to vše dle svého vlastního uvážení.

#ItsThatEasy

Stanete-li se svědkem nebo účastníkem nějakého pochybení nebo zneužívajícího jednání ze strany jakéhokoli uživatele našich služeb, žádáme vás, abyste nám
o tom dali vědět.

11.2. Autorská práva

Wix jedná v souladu se svým výkladem zákona Digital Millennium Copyright Act (dále jen „DMCA“). Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno nebo jinak použito způsobem zakládajícím porušení autorských práv, můžete nás o tomto porušení informovat pomocí tohoto formuláře nebo jiným způsobem poskytnout našemu určenému zástupci pro oblast autorských práv písemně následující informace: (1) kontaktní údaje osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv; (2) popis díla chráněného autorskými právy, u kterého nárokujete porušení těchto práv; (3) popis materiálu, který podle vás porušuje nebo je předmětem porušující činnosti a který se má odstranit nebo se má zamezit v přístupu
k němu, a dostatečné údaje umožňující společnosti Wix materiál lokalizovat (včetně adresy URL); (4) prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že použití tohoto materiálu způsobem, na který si stěžujete, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (5) prohlášení, že údaje v oznámení jsou přesné a – pod hrozbou trestu na základě křivé výpovědi – že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv, která jsou údajně porušována.

 

Na zástupce společnosti Wix pro oblast autorských práv se lze obracet na následující adrese:

 

Wix.com Inc.

 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

K rukám: Zástupce pro oblast autorských práv

 

Telefon: +1-415-358-0857 I  Fax: 1-415-358-0884

 

E-mail: abuse@wix.com

 

V případě, že Wix obdrží oznámení o porušení autorských práv týkající se vašeho účtu nebo platformy uživatele, má právo dle svého vlastního uvážení zrušit váš účet uživatele, deaktivovat vaši platformu uživatele nebo odstranit libovolný obsah, a to po předchozím oznámení i bez něj. V takové případě jste oprávněni podat námitku podle § 512 DCMA, která musí obsahovat: (1) vaše plné jméno, adresu, telefon a fyzický nebo elektronický podpis; (2) identifikaci a umístění materiálu před jeho odstraněním; (3) prohlášení pod hrozbou trestu na základě křivé výpovědi, že tento materiál byl odstraněn omylem nebo na základě nesprávné identifikace; (4) váš souhlas s příslušným soudním orgánem; a (5) další informace vyžadované podle příslušných ustanovení DMCA. Veškerá oznámení podle tohoto článku 9 se dle výlučného přiměřeného uvážení společnosti Wix mohou považovat za přijatá, vhodná a v souladu s DCMA, či nikoli. Wix si vyhrazuje právo informovat o této námitce osobu nebo subjekt, který předal oznámení o porušování, a poskytnout mu veškeré podrobnosti v ní obsažené.

#ItsThatEasy

Práva jiných k duševnímu vlastnictví respektujeme.

 

Pokud byla nějaká vaše díla chráněná autorským právem některým z našich uživatelů nevhodně použita, dejte nám o tom vědět a poskytněte nám nezbytné informace. My se o celou záležitost postaráme v souladu s DMCA.

 

Když obdržíme oznámení
o porušení autorských práv týkající se vašeho webu nebo obsahu, můžeme váš web a účet odstranit nebo zrušit. 

12. Odmítnutí záruk

Služby Wix poskytujeme „tak, jak jsou“, „se všemi chybami“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez záruk jakéhokoli druhu, včetně jakýchkoli mlčky předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, odborné připravenosti, neporušení práv třetích osob nebo jakékoli jiné záruky – to vše v plném rozsahu povoleném zákonem. Výslovně neprohlašujeme ani neručíme za to, že služby Wix (ani libovolná jejich část, funkce nebo obsah) jsou úplné, přesné nebo mají nějakou určitou kvalitu, jsou určitým způsobem spolehlivé a bezpečné, vhodné pro některou z vašich (nebo vašich koncových uživatelů) zamýšlených činností, zařízení, operačních systémů, prohlížečů, softwaru či nástrojů nebo jsou s nimi kompatibilní (případně že takovými kdykoli zůstanou), nebo jsou v souladu se všemi právními předpisy platnými pro vás nebo vaše koncové uživatele (včetně každé jurisdikce, ve které působíte), nebo že se při jejich provozu nebudou vyskytovat viry, chyby či jiné škodlivé komponenty nebo programová omezení. Navíc nepodporujeme žádný subjekt, produkt nebo službu (včetně služeb třetích stran), o nichž je zmínka ve službách Wix nebo jsou jejich prostřednictvím
k dispozici – proto si je před použitím nebo jinou interakcí s nimi důkladně prověřte.

 

Wix může dle svého vlastního uvážení (avšak nemá povinnost tak učinit) kdykoli a
z jakéhokoli důvodu, po předchozím upozornění nebo bez něj, sledovat, monitorovat nebo upravit kteroukoli platformu uživatele nebo obsah uživatele.

 

Bez ohledu na jakékoli předchozí ujednání, které je s tím v rozporu, společnost Wix nesmí být za žádných okolností považována za „vydavatele“ žádného obsahu uživatele, obsah uživatele žádným způsobem nepodporuje a nepřijímá odpovědnost za obsah uživatele, který byl nahrán, vložen, publikován nebo poskytnut k dispozici kterýmkoli uživatelem nebo jinou stranou v rámci služeb Wix nebo jejich prostřednictvím, pokud se týká jeho používání jakoukoli stranou nebo jeho případné ztráty, odstranění nebo poškození nebo ztrát, škody, nákladů nebo výdajů, které vy můžete nebo jiní mohou strpět nebo vám či jim mohou vzniknout v důsledku publikování obsahu uživatele, přístupu k němu nebo spoléhání se na něj, případně v souvislosti s tím. Wix dále neodpovídá za žádné chyby, pomluvy, urážky, lži, obscénnosti, pornografii, podněcování nebo jakýkoli jiný nezákonný a/nebo práva porušující obsah uživatele, s nímž se vy můžete nebo jakákoli jiná strana může setkat.

 

Berete na vědomí, že při používání služeb Wix nebo při spojení či nakládání se službami třetích stran prostřednictvím služeb Wix nebo v souvislosti s nimi existují rizika a že společnost Wix nemůže zaručit a nezaručuje žádné konkrétní výsledky z takového použití nebo interakce a vy tímto přebíráte všechna taková rizika, odpovědnosti nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s takovými interakcemi nebo z nich vyplývající. Mezi tato rizika může mimo jiné patřit zkreslování informací o službách třetích stran nebo licencovaném obsahu, případně ze strany služeb třetích stran nebo licencovaného obsahu, porušení záručních podmínek nebo smlouvy, porušení práv a veškeré následné nároky.

 

Wix nedoporučuje používat služby Wix k hostování obsahu osobní povahy a neponese žádné závazky ani rizika týkající se bezpečnosti nebo integrity ohledně narušení nebo poškození takového obsahu.

 

Upozorňujeme, že některé části služeb Wix mohou být nabízeny ve své beta verzi a procházejí fází beta testování. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby Wix mohou ještě obsahovat softwarové chyby, trpět výpadky a nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno nebo určeno. Používáním služeb Wix v této fázi beta vyjadřujete svůj souhlas s účastí na jejich testování beta.

#ItsThatEasy

Ohledně našich služeb neposkytujeme žádné záruky, ani pokud se týká jejich kvality, spolehlivosti, bezpečnosti, kompatibility a stavu.

Váš web a obsah můžeme monitorovat a upravovat.

Nelze nás však považovat za „vydavatele“ vašeho obsahu, váš obsah nepodporujeme a nebudeme odpovídat za použití obsahu vámi ani nikým jiným.

Používání našich služeb nebo služeb kohokoli jiného sebou nese rizika. Tato rizika přijímáte.

 

Nelze nás však považovat za „vydavatele“ vašeho obsahu, váš obsah nepodporujeme a nebudeme odpovídat za obsah použitý vámi ani nikým jiným.

13. Omezení odpovědnosti

V plném rozsahu povoleném zákonem v každé příslušné jurisdikci společnost Wix, její vedoucí pracovníci, členové statutárních orgánů, akcionáři, zaměstnanci, přidružené společnosti ani zástupci nenesou žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, vedlejší, mimořádné, represivní, exemplární nebo následné náhrady škod, včetně škod vyplývajících z (1) chyb, omylů nebo nepřesností v jakémkoli obsahu; (2) úrazu, případně poškození majetku v souvislosti s vaším používáním služeb Wix; (3) neoprávněného přístupu nebo používání našich serverů nebo jakýchkoli osobních údajů a jiných informací, které jsou na nich uloženy; (4) přerušení nebo ukončení přenosu do nebo ze služeb Wix; (5) použití nebo zobrazení jakéhokoli obsahu nebo obsahu uživatele vloženého, zaslaného e-mailem, přenášeného či jinak zpřístupněného prostřednictvím služeb Wix; (6) událostí mimo přiměřenou kontrolu společnosti Wix, včetně veškerých internetových poruch, závad zařízení, výpadků elektrického proudu, stávek, pracovních sporů, výtržností, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil či materiálů, požárů, povodní, bouří, zemětřesení, výbuchů, živelných pohrom, války, terorismu, mezigalaktických bojů, vládních opatření, příkazů soudů, orgánů či tribunálů nebo neplnění třetích stran; nebo (7) ztráty užívání, dat, zisku, dobrého jména nebo jiných nehmotných ztrát vyplývajících z používání nebo nemožnosti používat kteroukoli ze služeb Wix nebo všechny tyto služby.

 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato omezení odpovědnosti představují dohodnuté rozdělení rizik tvořící částečnou protihodnotu služeb, které vám poskytuje společnost Wix, a tato omezení budou platit i v případě, že byla společnost Wix na možnost vzniku takové odpovědnosti upozorněna.

#ItsThatEasy

S výhradou ustanovení příslušného práva nebudeme odpovídat za žádné škody.

14. Odškodnění

Zavazujete se společnost Wix, její vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, akcionáře, zaměstnance, spřízněné společnosti a zástupce obhajovat, odškodnit a krýt proti veškerým nárokům, škodám, povinnostem, ztrátám, odpovědnostem, nákladům, dluhům a výdajům (včetně poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z: (1) vašeho porušení kteréhokoli ujednání těchto podmínek používání nebo jiných podmínek Wix; (2) vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně autorských práv, přístupových oprávnění, majetkových práv nebo práv na ochranu soukromí, na základě vaší platformy uživatele, obsahu uživatele nebo vašeho využívání služeb Wix, mimo jiné i činností služeb Wix vykonávaných ve váš prospěch; nebo (3) jiného typu nároku v souvislosti s tím, že vaše platforma uživatele způsobila nebo váš obsah uživatele způsobil škodu třetí straně.

#ItsThatEasy

Pokud nás v důsledku něčeho, co jste udělali vy, někdo zažaluje nebo nám vznikne jiná škoda, ponesete související náklady a náhrady škody vy.

15. Obecná ujednání
15.1. Změny a novelizace

Společnost Wix si vyhrazuje právo kdykoli, jakýmkoli způsobem a z libovolného důvodu kteroukoli ze služeb Wix (případně jejich funkcí nebo příslušných cen) změnit, pozastavit nebo ukončit a/nebo zrušit váš přístup k libovolným službám Wix (včetně odstranění veškerých materiálů, které jste vytvořili v souvislosti se službami Wix), případně kdykoli a jakkoli změnit kteroukoli z podmínek Wix, a to po předchozím upozornění nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že Wix neponese vůči vám ani žádné třetí straně za případné úpravy, pozastavení nebo přerušení těchto služeb Wix žádnou odpovědnost. Zahrnují-li takové změny úhradu dalších poplatků, předáme vám oznámení o dodatečných poplatcích před zavedením těchto konkrétních změn. Pokud tyto poplatky nechcete nebo nemůžete zaplatit, jsme oprávněni (dle našeho vlastního uvážení) zrušit váš účet uživatele (jak je podrobněji vysvětleno výše v článku 6), pokračovat v podpoře vašich v dané chvíli aktuálních služeb Wix bez zavedení těchto změn nebo vám nabídnout alternativní služby.

#ItsThatEasy

Naše služby nebo tyto podmínky můžeme kdykoli změnit.

15.2. Rozhodné právo a soudní pravomoc; vzdání se možnosti hromadné žaloby

Podmínky Wix, práva a opravné prostředky stanovené v tomto dokumentu a všechny nároky a spory vztahující se k této těmto podmínkám nebo ke službám Wix, jejich interpretace, porušení, ukončení či platnost, vztahy, které vyplývají z těchto podmínek Wix nebo jsou na nich založené, případně jakákoli související transakce či nákup, se ve všech ohledech řídí, vykládají a vymáhají pouze a výlučně v souladu s vnitrostátním hmotným právem Státu Izrael, a to bez ohledu na ustanovení jeho kolizních norem.

 

Veškeré takové nároky a spory budou předloženy věcně a místně příslušnému soudu
v izraelském městě Tel Aviv. Souhlasíte s tím, aby tyto nároky a spory byly rozhodovány výhradně tímto soudem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se tímto výslovně vylučuje.

S výhradou příslušného práva se všechny spory mezi vámi a společností Wix budou řešit výlučně na individuální bázi a nebudete oprávněni uplatňovat vůči společnosti Wix žádný nárok jako žalující strana nebo účastník hromadné či sdružené žaloby nebo žaloby
v zastoupení (případně jiného právního řízení vedeného skupinou nebo zástupci jménem jiných osob).

Bez ohledu na jakékoli ujednání v tomto čl. 15 odst. 2, které by mohlo být s dále uvedeným
v rozporu, pokud se nacházíte ve Spojených státech amerických, (i) budou veškeré aspekty platební transakce mezi vámi a společností Wix upravené v článku 5 spadat pod právní příslušnost státu New York, a to bez ohledu na jeho kolizní normy, a (ii) veškeré nároky a spory týkající se takové platební transakce upravené v článku 5 budou řešeny věcně příslušným soudem nacházejícím se ve městě New York, stát New York, a vy souhlasíte
s tím, že o nich bude rozhodovat výlučně tento soud.

#ItsThatEasy

Tyto podmínky a náš vztah se řídí zákony Státu Izrael. Veškeré spory mezi námi lze řešit pouze před soudy v izraelském Tel Avivu.

15.3. Oznámení

Oznámení vám můžeme zasílat kterýmkoli z následujících způsobů: (1) prostřednictvím služeb Wix, včetně bannerů nebo vyskakovacích oken v rámci webu Wix, účtu uživatele nebo jinde; (2) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli; nebo (3) prostřednictvím jakýchkoli jiných prostředků, včetně telefonního čísla nebo fyzické adresy, které jste nám poskytli. Pokud není v oznámení uvedeno jinak, bude oznámení společnosti Wix považováno za doručené a účinné do dvaceti čtyř (24) hodin poté, co bylo publikováno nebo zasláno prostřednictvím některé z výše uvedených metod.

#ItsThatEasy

Oznámení vám můžeme zasílat prostřednictvím našich služeb,
e-mailem nebo jinými kontaktními prostředky, které jste nám poskytli.

15.4. Vztah

Tyto podmínky Wix a vaše používání služeb Wix nezakládají a nesmí se vykládat tak, jako by mezi společností Wix a vámi zakládaly vztah partnerství, společný podnik, vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, zastoupení nebo vztah poskytovatel franšízy vs. franšízant.

#ItsThatEasy

Přijetí těchto podmínek a služeb nevytváří mezi námi partnerství ani žádný jiný zvláštní vztah.

15.5. Úplnost

Tyto podmínky používání, společně s podmínkami Wix a jinými právními upozorněními nebo oznámeními o poplatcích, která vám Wix předá, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Wix týkající se předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné dohody, ujednání, přísliby, podmínky, jednání, závazky nebo prohlášení v písemné či ústní formě mezi společností Wix a vámi, včetně těch, které uzavřel některý z našich příslušných zástupců ve vztahu k některé ze služeb Wix. Dále souhlasíte s tím, že při zavazování se ke kterékoli z podmínek Wix nespoléháte na žádný příslib, podnět, prohlášení, sdělení nebo povinnost sdělení ze strany společnosti Wix.

#ItsThatEasy

Tyto podmínky (spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími podmínkami) zakládají jedinou a úplnou dohodu mezi námi.

15.6. Postoupení

Wix může bez vašeho souhlasu nebo předchozího oznámení postoupit svá práva nebo povinnosti podle těchto podmínek a převést vlastnická práva a titul ke službám Wix nebo licencovanému obsahu na třetí stranu. Vy nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wix postoupit ani převést žádné ze svých práv a povinností podle těchto podmínek. Jejich postoupení (včetně úkonů směřujících k postoupení) bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti Wix bude neplatné. V každém případě platí, že postoupení nebo převod podle tohoto odstavce 15.6 sám o sobě neuděluje společnosti Wix ani vám právo zrušit v danou chvíli používané služby Wix nebo služby třetích stran.

#ItsThatEasy

My můžeme svá práva a povinnosti postoupit na jiné strany.  Vy tak můžete učinit jen s naším předchozím písemným souhlasem.

15.7. Oddělitelnost a neuplatnění práv

Pokud bude některé ujednání podmínek Wix shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nezákonné, zdánlivé či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak takové ujednání bude považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ujednání. Neuplatnění práva v případě jakéhokoli porušení nebo neplnění některé
z podmínek Wix nebude považováno za zřeknutí se takového práva při jakémkoli předchozím a následném porušení nebo neplnění.

#ItsThatEasy

V případě, že je některá z nich shledána neplatnou, jsou tyto podmínky na sobě nezávislé.

15.8. Výklad

Každý nadpis, titulek nebo název části uvedený v těchto podmínkách a veškerý výklad nebo souhrn uvedený ve sloupci „#ItsThatEasy“ je do textu zařazen pouze pro účely snadnější orientace a v žádném případě nedefinuje ani nevykládá žádnou část nebo ujednání těchto podmínek a není pro nikoho z nás právně závazný.

 

Tyto podmínky používání byly sepsány v anglickém jazyce a pro vaše pohodlí přeloženy do jiných jazyků. Verze v jiných jazycích jsou přístupné a můžete si je zobrazit po změně jazykových nastavení svého webu Wix. V případě konfliktu mezi přeloženou verzí těchto podmínek (do jazyka jiného než angličtina) a anglickou verzí budou mít vyšší platnost ujednání anglické verze.

#ItsThatEasy

Právně závazný je pouze levý sloupec (tento sloupec je uveden pouze pro přehlednost).


Přeložené verze (do jazyka jiného než angličtina) těchto zásad mají pouze informativní povahu.

15.9. Kontakt na služby zákazníkům

Chcete-li se obrátit na naše oddělení služeb zákazníkům, použijte některou z níže uvedených možností:

 1. Přejděte do centra nápovědy společnosti Wix na adrese: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

 2. Pošlete nám e-mailovou zprávu na adresu: support@wix.com

#ItsThatEasy

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Rádi si je vyslechneme!

bottom of page