Partnerský program Wix
Podmínky použití

Aktualizace: 8. dubna 2022

Vítáme Vás v Partnerském programu Wix (dále v „Partnerském programu“)! 

 

Partnerský program Wix byl navržen tak, aby pomohl Vaší obchodní úrovni skrze výhody jako jsou specializovaný partner success manager, trénink a prioritní podpora.

1. Úvod

Tyto podmínky použití Partnerského programu Wix (dále „Podmínky Partnerského programu“) jsou právní dohodou jménem a mezi společností Wix.com Ltd. (společně se všemi pobočkami dále jen „Wix“ nebo „my“) a každým jednotlivým členem Partnerského programu (dále jen „Vy“, případně jako „uživatel“ nebo „účastník“) a stanovují podmínky, jež řídí Vaši účast na Partnerském programu.

 

VAŠE ÚČAST NA PARTNERSKÉM PROGRAMU V JAKÉKOLI PODOBĚ PŘEDSTAVUJE VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK PARTNERSKÉHO PROGRAMU, KTERÉ TÍMTO ZÁROVEŇ ODKAZUJÍ NA PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY WIX MARKETPLACE (JE-LI TŘEBA) (SOUHRNNĚ NAZÝVÁNO JAKO „PODMÍNKY“), A POTVRZENÍ, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A PŘIJALI JE. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NESHODY NEBO NESROVNALOSTÍ MEZI PODMÍNKAMI PARTNERSKÉHO PROGRAMU A PODMÍNKAMI POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX, PODMÍNKAMI OBCHODNÍHO PROSTORU SPOLEČNOSTI WIX NEBO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ MAJÍ TYTO PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU PŘEVAHU S OHLEDEM NA ONU NESHODU. SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY BUDETE PRAVIDELNĚ ZNOVU PROČÍTAT, ABYSTE SI BYLI VĚDOMI VŠECH ZMĚN, PŘIČEMŽ VAŠE POKRAČUJÍCÍ ÚČAST NA PARTNERSKÉM PROGRAMU, VČETNĚ (ALE NEJEN) VAŠEHO UŽÍVÁNÍ PARTNERSKÉHO PANELU A BENEFITŮ PARTNERSKÉHO PROGRAMU BUDE POVAŽOVÁNA ZA VÁŠ PRŮKAZNÝ SOUHLAS SE ZMĚNAMI V PODMÍNKÁCH. POJMY ZAČÍNAJÍCÍ VELKÝM PÍSMENEM, NEJSOU-LI DEFINOVÁNY JINAK, MAJÍ TAKOVÝ VÝZNAM, JAKÝ JIM JE PŘIDĚLEN V PODMÍNKÁCH POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX NEBO V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ.

 

Tyto Podmínky Partnerského programu byly napsány v angličtině a pro vaše pohodlí byly přeloženy do jiných jazyků. V případě jakýchkoli nejasností mezi přeloženou (neanglickou) verzí Podmínek Partnerského programu a anglickou verzí Podmínek Partnerského programu, je vždy v platnosti anglická verze.

2. Popis partnerského programu
2.1 Kdo je způsobilý pro Partnerský program?

Agentury, OSVČ a jiné společnosti vyvíjející webové stránky pro klienty se mohou účastnit Partnerského programu na požádání a po schválení společností Wix, a to prostřednictvím registrace na Partnerském panelu na svém účtu u společnosti Wix („účastník/účastníci“). Kromě jakýchkoli dalších práv a opravných prostředků může společnost Wix automaticky a kdykoli, ať již s předchozím upozorněním nebo bez něj, pozastavit, ukončit nebo zrušit Vaši účast nebo přístup k Partnerskému programu či jakýmkoli výhodám z něj vyplývajících, pokud společnost Wix dle vlastního uvážení stanoví, že byly z Vaší strany jakkoli porušeny podmínky. Partnerský program je momentálně určený pro účastníky vyžadující jeho dostupnost v anglickém jazyce. Společnost Wix nezaručuje, že Partnerský program bude dostupný k použití na nějakém konkrétním místě nebo v nějakém konkrétním jazyce.  

2.2 Jak Partnerský program funguje?

Účastí na Partnerském programu získáte přístup k určitým výhodám a zdrojům, které společnost Wix nabízí, jako např. prioritní podpora nebo týmový management. Přístup k těmto výhodám a zdrojům získáte buď (1) získáváním bodů, které jsou potřeba pro odemčení těchto výhod, a/nebo (2) zakoupením Partnerského balíčku (jak je definováno níže).

3. Nabývání výhod získáváním bodů

Přístup k jednotlivým výhodám, které společnost Wix nabízí, získáte prostřednictvím Partnerského programu, kdy získáváte požadovanou výši bodů potřebnou pro dosažení úrovně Partnerského programu (uvedeno níže). Jak stanovují Podmínky, každý Partnerský program zpřístupňuje určité výhody, které následně máte k dispozici jakožto účastník tak dlouho, dokud udržíte požadovanou výši bodů. Jakékoli změny ve výši Vašich bodů mohou v jakémkoli čase mít vliv na změnu úrovně Vašeho Partnerského programu, a tím pádem tedy i na výhody, k nimž máte získaný přístup.

3.1 Co jsou úrovně Partnerského programu?

Partnerský program zahrnuje následující úrovně Partnerského programu, které lze odemknout získáváním bodů:

 

  • Průzkumník: 0–300 bodů

  • Průkopník: 400–900 bodů

  • Tvůrce: 1 000–1 900 bodů

  • Ikona: 2 000–4 900 bodů

  • Legenda: 5 000 bodů a více

 

Úrovně Partnerského programu dosáhnete získáváním příslušného množství bodů, jak je uvedeno výše. Jednotlivé úrovně Partnerského programu určují Vaši způsobilost k získávání určitých výhod, ty jsou nabízené společností Wix na stránkách https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, a mohou být občas změněny. Výhody, které získáte prostřednictvím úrovně Partnerského programu, se odrazí v tabulce výhod na Partnerském panelu na Vašem účtu společnosti Wix. Úrovně Partnerského programu, včetně způsobu získávání bodů, výše bodů požadovaná za každou úroveň Partnerského programu a v nich zahrnuté výhody mohou být v průběhu času kdykoli aktualizovány a/nebo pozměněny dle vlastního uvážení společnosti Wix. 

3.2 Jak se body získávají?

3.2.1 Za každý prémiový Wix web, který vytvoříte a přidáte ke svému účtu, získáte 100 bodů. Například účastník s 50 aktivními prémiovými Wix weby přidanými ke svému účtu bude mít zůstatek ve výši 5 000 bodů.

3.2.2 Za každý prémiový Wix web v Editoru X, který vytvoříte a přidáte ke svému účtu, získáte 300 bodů. Například účastník s 50 aktivními prémiovými Wix weby Editoru X přidanými ke svému účtu bude mít zůstatek ve výši 15 000 bodů.

 

3.2.3 Celkový počet jednotlivých prémiových webů nebo prémiových webů Editoru X, které vytvoříte a přidáte ke svému účtu, bude zobrazen na Vašem Partnerském panelu. 

 

3.2.4 Prémiový web nebo prémiový web Editoru X, který vytvoříte, Vám přinese body, ať už je zakoupen na základě ročního, či měsíčního plánu Wix.

3.2.5 Za prémiový web nebo prémiový web Editoru X, který vytvoříte, získáte body, i když je zakoupen pomocí kuponu, voucheru nebo ve slevě.

3.2.6 V případě, že k vytvoření jakéhokoli prémiového Wix webu přispěje více než jeden účastník nebo uživatel Wix, mohou nanejvýš dva (2) z těchto spolupracovníků získat body za tentýž prémiový web nebo prémiový web Editoru X (jak je stanoveno níže).

3.2.7 Body za prémiové weby nebo prémiové weby Editoru X vytvořené prostřednictvím Vašeho vlastního účtu Wix budou na Váš účet připsány automaticky, a to poté, co společnost Wix přijme platbu za prémiový nebo prémiový Editor X plán zakoupený v souvislosti s příslušnou prémiovou stránkou.

 

3.2.8. Body za prémiové weby nebo prémiové weby Editoru X, na jejichž tvorbě jste se podíleli mimo Váš účet u společnosti Wix, budou připsány za Váš účet pouze poté, co podáte žádost o připsání těchto bodů, a to prostřednictvím formuláře „Odeslání webu vytvořeného mimo Váš účet“, který naleznete na výchozí stránce svého Partnerského panelu. Není možné odeslat formulář za žádný prémiový web Wix nebo prémiový web Editoru X, na jehož vytváření jste se nepodíleli. 

 

3.2.9 Za každý prémiový web Wix nebo prémiový web Editoru X, který nebude obnoven nebo který byl jakkoli ukončen, ztratíte body. Například pokud nedojde k obnovení nebo dojde ke zrušení jednoho z Vašich prémiových webů, počet Vašich bodů se sníží o 100. 

3.2.10 Můžete být oprávněni k získání bodů prostřednictvím Partnerských dohod: Na základě zde stanovených podmínek účastníci, kteří si od společnosti Wix zakoupili aktivační vouchery pro prémiové plány na základě schváleného a provedeného hromadného nákupu nebo přihlášení se k odběru nebo objednávky služby (každá položka je zde „Partnerskou dohodou“), které lze uplatnit prostřednictvím našeho partnerského týmu, mohou získat tyto body obdržené za tyto prémiové stránky, jakmile byly tyto prémiové stránky koupené jako součást Partnerské dohody aktivovány a zprovozněny prostřednictvím aktivačního voucheru.

 

3.2.11  Body nemají žádnou peněžní hodnotu, jsou nepřenosné, nepřevoditelné a není je možné uplatnit na žádný výrobek nebo služby společnosti Wix.

 

3.2.12 Dle vlastního uvážení může společnost Wix představit nové způsoby získávání bodů anebo Vám může nabídnout vyšší úroveň Partnerského programu a s ní spojené výhody navzdory aktuální výši Vašich bodů.

3.3 Jak se počet mých bodů vypočítává?

3.3.1 V souladu s výše uvedeným, výše Vašich bodů se může kdykoli změnit, což kdykoli ovlivní Vaši úroveň Partnerského programu. Veškerá navýšení nebo snížení výše Vašich bodů mohou způsobit snížení nebo zvýšení úrovně Partnerského programu, a tak získáte nebo naopak přijdete o výhody spojené s Vaší předchozí úrovní Partnerského programu. 

 

3.3.2  Změny ve výši Vašich bodů mohou mít rovněž dopad na Vaši způsobilost se podílet a používat službu Wix Marketplace. V případě, že pokles Vaší výše bodů způsobí snížení úrovně Partnerského programu na tu úroveň, která nezahrnuje službu Wix Marketplace, ztratíte do této služby přístup. V takovém případě neztratíte žádná doporučení, která Vám byla skrze službu Wix Marketplace poskytnuta předtím, než jste do ní ztratili přístup; nedostane se Vám ovšem žádných dalších nebo nových doporučení, dokud nezískáte zpět požadované body pro opětovné odemčení služby Wix Marketplace. Vaše způsobilost k používání služby Wix Marketplace se vždy řídí Podmínkami použití služby Wix Marketplace, které se mohou v průběhu času měnit. 

4. Odemykání výhod prostřednictvím zakoupení Partnerského balíčku 

Přístup k určitým výhodám Partnerského programu můžete získat také zakoupením Partnerského balíčku za měsíční poplatek (podmínky jsou uvedeny níže). Součástí každého Partnerského balíčku jsou konkrétní výhody, které máte jako účastník k dispozici, dokud budete udržovat aktivní Partnerský balíček placením měsíčního poplatku za Partnerský balíček tak, jak je definováno Podmínkami a platnou Smlouvou o ročním partnerském balíčku uzavřenou mezi Vámi a společností Wix. Všechny výhody nabízené v kterémkoli Partnerském balíčku se mohou lišit od výhod, které jsou zahrnuty

v jednotlivých úrovních Partnerského programu.

4.1 Co jsou Partnerské balíčky?

Pokud zakoupíte Partnerský balíček, budete mít nárok na kupony, které můžete využít na určité množství prémiových webů Wix a využít tak možnost tyto prémiové weby vytvářet, a zároveň získáte přístup k určitým výhodám zahrnutým do příslušného Partnerského balíčku tak, jak jsou nabízeny společností Wix v rámci Partnerského programu. Všechny Partnerské balíčky, včetně poplatku za Partnerský balíček požadovaného za každý Partnerský balíček, množství kuponů obdržených v rámci Partnerského balíčku a v nich zahrnuté výhody, mohou být v průběhu času kdykoli aktualizovány a/nebo pozměněny dle vlastního uvážení společnosti Wix. Abyste mohli zakoupit Partnerský balíček, musíte se společností Wix uzavřít zvláštní Smlouvu o ročním partnerském balíčku („Smlouva o partnerském balíčku“). V případě jakékoli neshody

s podmínkami Smlouvy o partnerském balíčku a Podmínkami, mají podmínky Smlouvy o partnerském balíčku převahu s ohledem na onu neshodu.

4.2 Co když si přeji zrušit svůj Partnerský balíček? 

Pro zakoupení Partnerského balíčku bude třeba, abyste uzavřeli zvláštní Smlouvu o partnerském balíčku. Svůj Partnerský balíček můžete zrušit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dané Smlouvy

o partnerském balíčku. Pokud zrušíte svůj Partnerský balíček, ztratíte přístup k výhodám spojeným s tímto Partnerským balíčkem, včetně, avšak bez omezení na, veškeré kupony, které Vám byly poskytnuty na základě zakoupení tohoto Partnerského balíčku, podle Smlouvy o partnerském balíčku. Bez ohledu na to však můžete mít stále nárok na účast v Partnerském programu tím, že získáte dostatek bodů k dosažení úrovně Partnerského programu podle těchto Podmínek.

5. Kde si mohu zobrazit svou aktuální výši bodů, úroveň Partnerského programu nebo Partnerský balíček?

Aktuální výši svých bodů, úroveň Partnerského programu nebo Partnerský balíček si můžete zobrazit prostřednictvím výchozí stránky na Partnerském panelu na svém účtu u společnosti Wix nebo v sekci Partnerského programu svého účtu u společnosti Wix.

 

Mějte prosím na paměti, že výhody zahrnuté v jednotlivých úrovních Partnerského programu a/nebo Partnerských balíčcích se mohou lišit a mohou podléhat doplňujícím podmínkám, včetně (ale nejen) služby společnosti Wix Marketplace. Vstupem a používáním služby Wix Marketplace souhlasíte s tím, jaké má služba Wix Marketplace Podmínky použití. Doplňující podmínky vztahující se na Partnerské balíčky budou stanoveny ve zvláštní Smlouvě o partnerském balíčku.

6. Změny v Partnerském programu 

Společnost Wix bude oprávněna kdykoli podle vlastního uvážení provádět změny v Partnerském programu, včetně, avšak nejen, aktualizací či úprav bodového systému, způsobilosti úrovně Partnerského programu, způsobilosti Partnerského balíčku, výhod a poplatků za Partnerský balíček. V takovém případě vynaloží společnost Wix rozumnou míru úsilí, aby Vám zaslala oznámení nejméně třicet (30) dní před provedením takových změn, a to prostřednictvím

e-mailu a/nebo prostřednictvím Partnerského panelu.

7. Podíl na výnosech

Můžete být způsobilí k tomu, abyste získali podíl na výnosech od společnosti Wix jakožto výnosy generované z nákupu prémiových webů Wix, které jste vytvořili jakožto účastník na Partnerském programu, jak stanovují podmínky níže (dále „Podíl na výnosech“):

 7.1 Způsobilost

7.1.1 Můžete získat způsobilost k podílům na výnosech tak, jak se zde uvádí: (a) získáním bodů potřebných pro odemčení úrovně „Legenda“ v Partnerském programu nebo (b) uzavřením Smlouvy o partnerském balíčku, které zahrnují podmínky pro Podíl na výnosech („Způsobilý účastník“). 

 

7.1.2 O svůj status Způsobilého účastníka můžete přijít, a tím i o způsobilost k získávání Podílu na výnosech,

a to v těchto případech: (a) v případě, že jste se stali způsobilými pro Podíl na výnosech, jak je stanoveno

v odstavci 7.1.1(a) výše, pokud se následkem poklesu výše Vašich bodů sníží úroveň Partnerského programu pod úroveň „Legenda“ v rámci Partnerského programu; a/nebo (b) v případě, že jste se stali způsobilými

k Podílu na výnosech, jak je stanoveno v odstavci 7.1.1(b) výše, následkem vypršení platnosti nebo ukončení Vaší Smlouvy o partnerském balíčku (je-li uplatnitelné). 

 

7.1.3 Společnost Wix nezaručuje, že služba Podílu na výnosech bude k dispozici pro použití v konkrétním místě nebo jazyce. Služba Podíl na výnosech je v současné době určena účastníkům Partnerského programu, kteří požadují, aby tyto funkce a výhody byly poskytovány v anglickém jazyce. 

7.2 Výpočet

7.2.1 Společnost Wix Vám zaplatí dvacet procent (20 %) z Podílu na výnosech (tak, jak je tato podmínka definována níže) získaných společností Wix z originálního nákupu a jakýchkoli obnovení kterýchkoli prémiových webů Wix, které jsou nabízeny na stránkách: https://cs.wix.com/upgrade/website#/, nebo na https://cs.editorx.com/upgrade/website dle aktuálního znění určeného společností Wix dle vlastního uvážení (společně jako „Prémiové plány Wix“), nebo jiných takových plánů, pokud se strany spolu písemně dohodnou v rámci oddělené smlouvy, jak je stanoveno v odstavci 7.2.2 níže (jednotlivě jako „Způsobilý plán“ a společně jako „Způsobilé plány“).

7.2.2 „Způsobilé plány“ nezahrnují: 

 

(a) jakékoli Prémiové plány Wix zakoupené se slevovým kódem a/nebo kuponem. Aby se předešlo pochybnostem, pouze ty Prémiové plány Wix, které byly zakoupeny za (v té době aktuální) cenu nabízenou společností Wix na jejich stránkách, se považují za Způsobilé plány.

 

(b) jakékoli Prémiové plány Wix zakoupené hromadně jakožto součást Partnerské dohody nebo Hromadné dohody či jiné transakce, v nichž byly Prémiové plány Wix zakoupeny prostřednictvím slevových kódů, které Vám společnost Wix poskytla. 

 

(c) jakékoli Prémiové plány Wix zakoupené k jakémukoli datu, v nichž nejste Způsobilým účastníkem. 

 

(d) jakékoli Prémiové plány Wix s obdobím přihlášenosti k odběru kratším než jeden rok. 

 

(e) jakékoli Prémiové plány Wix, které nejsou aktivní po období alespoň 30 dní od data, kdy společnost Wix přijme platbu za takové Prémiové plány Wix. 

 

(f) jakékoli Prémiové plány Wix, u nichž nejste majitelem záznamu (případně, pokud majitel neexistuje, u nichž nejste primárním přispěvatelem záznamů). Aby se předešlo pochybnostem, nejste-li prvním majitelem nebo přispěvatelem, který je přidružený k Prémiovému plánu Wix, nebude takový Prémiový plán Wix považovaný za Způsobilý plán pro účely výpočtu podílu na výnosech.

 

7.2.3 „Způsobilý podíl“ značí vlastní podíl generovaný společností Wix z nákupu Způsobilého plánu (vyjma všech druhů daně, směnného kurzu a jiných vládních poplatků jakéhokoli druhu, které mohou být uplatněny); poplatky za hosting; poplatky třetím stranám; vrácení peněz nebo slevy; poplatky za vyúčtování nebo zpracování; a částky zaplacené společností Wix v souvislosti s dalším prodejem všech funkcí obsažených v jakémkoli Způsobilém plánu společností Wix).

 

7.2.4 Výpočet podílu na výnosech proběhne vždy prvního dne kalendářního měsíce pro všechny Způsobilé plány zakoupené v průběhu předchozího kalendářního měsíce („Datum kalkulace“). 

 

7.2.5 O zprávu stanovující Váš podíl na výnosech můžete zažádat tak, že kontaktujete svého partner success managera.

7.3 Platba​

7.3.1 Podíl na výnosech Způsobilého podílu Vám bude vyplácen měsíčně, vždy čtyřicet pět (45) dnů od Data kalkulace (dále jednotlivě jako „Datum platby“).

 

7.3.2 Podíl na výnosech Vám bude vyplacen k Datu platby prostřednictvím platební platformy třetí strany. Před obdržením Podílu na výnosech musíte prostřednictvím svého Partnerského panelu propojit svůj preferovaný platební účet s touto platformou třetí strany.

 

7.3.3 Váš měsíční Podíl na výnosech musí činit minimálně alespoň 50 amerických dolarů, abyste mohli k požadovanému Datu platby za daný měsíc obdržet vyplacený Podíl na výnosech. V případě, že je Váš měsíční Podíl na výnosech nižší než 50 amerických dolarů, přesune se výše Podílu na výnosech do dalšího měsíce.

 

7.3.4 Máte nárok vznést námitku proti jakékoli platbě za Podíl na výnosech tak, že do patnácti (15) dnů od Data platby společnosti Wix poskytnete údaje podporující tyto námitky. V případě, že bude vznesen nárok na námitku, budou strany uvážlivě spolupracovat, aby tuto námitku mohli přezkoumat a urovnat a (jestliže společnost Wix sezná, že daná námitka je odůvodněná) společnost Wix dle vlastního uvážení zaplatí Partnerovi částku odpovídající tomu, jak se spolu strany urovnaly. Nebude-li námitka vznesena během požadované 15denní lhůty, bude se Podíl na výnosech považovat za přijatý a společnost Wix nebude mít žádnou další odpovědnost vážící se k této platbě za Podíl na výnosech. 

8. Výhody

8.1 Společnost Wix má nárok na ukončení, pozastavení nebo úpravu Partnerského programu nebo jakékoli výhody zahrnuté ve kterékoli úrovni Partnerského programu, včetně, avšak bez omezení na, Podílu na výnosech, a to kdykoli a dle vlastního uvážení a bez jakýchkoli dalších závazků vůči účastníkům.

 

8.2 Určité výhody mohou podléhat určitým omezením, limitům nebo zdrojům, jak je stanoví společnost Wix na základě vlastního uvážení. Společnost Wix na základě vlastního uvážení může zamítnout jakýkoli požadavek na obdržení výhod ze strany účastníka.

 

8.3 Společnost Wix má právo učinit konečné rozhodnutí ohledně toho, zda prémiová stránka Wix splňuje kvalifikaci pro zisk bodů v rámci Partnerského programu.

9. Zásady ukončení Partnerského programu

Společnost Wix může dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit členství účastníka na Partnerském programu, včetně jakýchkoli výhod, které jsou účastníkovi poskytnuty v rámci Partnerského programu, a to kdykoli s upozorněním nebo bez upozornění; přičemž na základě vlastního uvážení stanovíme, jak účastník porušil tyto podmínky použití Partnerského programu, podmínky použití společnosti Wix, podmínky použití služby Wix Marketplace, a to včetně, avšak bez omezení na, s ohledem na Účastníky, kteří mají více případů zrušení webů, v jejichž případě je uvažováno, že se dopustili podezřelého jednání a kteří jsou spojeni s účty

s kompenzacemi a v jejichž případě vlastníci webů neustále odmítají jejich příspěvky.

 

PORUŠENÍ JAKÝCHKOLI TĚCHTO PODMÍNEK, PODMÍNEK POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX NEBO PODMÍNEK POUŽITÍ SLUŽBY WIX MARKETPLACE NEBO JAKÉHOKOLI DOKUMENTU ZDE ZAHRNUTÉHO MŮŽE VÉST K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA PARTNERSKÉM PROGRAMU, A TO

S UPOZORNĚNÍM NEBO BEZ UPOZORNĚNÍ. SOUHLASÍTE S ÚČASTÍ NA PROGRAMU NA VLASTNÍ RIZIKO A NÁKLADY.

10. Důvěrnost

Společnost Wix může účastníkovi sdělit určitou informaci v důsledku účastníkovy účasti na Partnerském programu, kterou považujeme za důvěrnou (dále jen „Důvěrná informace“). Důvěrná informace nesmí zahrnovat tyto informace: (a) informace dříve známá jiné straně bez povinnosti mlčenlivosti nebo bez porušení těchto Podmínek; (b) informace veřejně sdělené (jinak než účastníkem) buď dříve, nebo současně

s tím, kdy účastník dané informace obdrží; (c) informace, jejichž oznámení jinou stranou je vyžadováno zákonem, usnesením soudu nebo obdobného soudního nebo správního orgánu.

 

Účastník musí vždy danou Důvěrnou informaci udržovat v nejpřísnějším utajení a nesmí tuto Důvěrnou informaci využít k jiným účelům než je rozumně nutné pro provádění jeho povinností na základě těchto Podmínek, pokud k tomu společnost Wix nedá předtím písemný souhlas. Tyto závazky k důvěrnosti doplňují, nikoli nahrazují Podmínky, které jsou zde zahrnuty.

11. Povinnosti účastníka

11.1 Účastí na Partnerském programu, účastník prohlašuje a zaručuje společnosti Wix, že: 

11.1.1 Při využívání služeb nabízených společností Wix a výhod poskytovaných v rámci Partnerského programu bude účastník provádět všechny své činnosti (i) v plném souladu se všemi platnými zákony a předpisy, mimo jiné včetně zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů (včetně, ale bez omezení na, TCPA, GDPR, CCPA a dalších platných předpisů o ochraně osobních údajů); a (ii) takovým způsobem, že se účastník bude vyhýbat klamavým, zavádějícím nebo neetickým praktikám, a nebude znevažovat společnost Wix nebo její platformu nebo kteroukoli ze služeb jí nabízenou, a to žádným způsobem.

 

11.1.2 Účastník je povinen na vlastní náklady udržovat všechny regulační a zákonné licence a certifikace, vládní nebo jiné, které jsou nezbytné pro účastníka, jeho zaměstnance, agenty a distributory pro využívání služeb a výhod poskytovaných v rámci Partnerského programu společností Wix.

12. Absence záruk

Partnerský program nezaručuje žádné zisky, výnosy, úspory, prodeje, obchodní příležitosti ani žádné jiné druhy prospěchu.

 

Veškeré jakékoli námitky vznikající z nebo v souvislosti s Partnerským programem a všemi účastníky, jednotlivci, společnostmi či vlastníky stránek jdou na vlastní zodpovědnost jednotlivých zúčastněných stran. Tímto se vzdáváte veškerých jakýchkoli práv nebo nároků, které z Vaší strany mohou vyvstat, jak

v současnosti nebo v budoucnu, a to v souvislosti s jakýmikoli námitkami mezi Vámi a účastníkem, vlastníkem stránky, přispěvatelem nebo jinými jednotlivci a společnostmi, co se týká Partnerského programu a veškerými obsaženými výhodami, včetně ale nejen podílu na výnosech. Tímto souhlasíte a přijímáte, že společnost Wix nebude ručit žádným způsobem za jakékoli škody, ztráty nebo nároky vznikající z nebo související s Partnerským programem. 

 

Partnerský program (a jakoukoli část nebo funkci nebo výhodu z něj vyplývající) poskytujeme takový, jaký je, se všemi nedostatky a tak, jak je dostupný, bez jakýchkoli záruk, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, pracovního úsilí, neporušení nebo jakékoli jiné záruky, a sice v plném rozsahu povoleném zákonem. Především neumožňujeme ani nezaručujeme, že Partnerský program (nebo jakákoli část nebo funkce nebo výhoda z něj vyplývající), bude poskytnut

v souladu se všemi Vašimi požadavky nebo pokyny. Tímto souhlasíte a přijímáte, že Partnerský program

a veškeré výhody a funkce v něm obsažené může společnost Wix na základě vlastního uvážení poskytnout podle dostupných zdrojů, limitů, omezení, a dalších obchodních či podobných faktorů.

 

Partnerský program (a jakákoli část nebo funkce či výhoda z něj vyplývající) může obsahovat odkazy na stránky a/nebo platformy třetích stran. (Společně nazýváno jako „Stránky třetích stran“). Tyto Stránky třetích stran vlastní, řídí a/nebo spravují pouze třetí strany, nad nimiž společnost Wix nemá žádnou kontrolu.

V souvislosti s tím společnost Wix výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost či závazek za (i) jakékoli Stránky třetích stran, které se objeví na nebo v rámci Partnerského programu; nebo za (ii) výrobky nebo služby poskytnuté nebo propagované (a prostřednictvím jí dostupné) na jakékoli Stránce třetích stran, která je přístupná skrze Partnerský program nebo za jakýkoli související obsah, materiály nebo informace. Toto zahrnutí jakékoli Stránky třetích stran v rámci Partnerského programu neznamená schválení společností Wix s ohledem na žádnou třetí stranu, žádný obsah od třetích stran nebo na žádné výrobky či služby třetích stran.

 

SPOLEČNOST WIX NIJAK NEZARUČUJE ANI NEGARANTUJE VÝSLEDKY ČI VÝHODY, KTERÉ LZE ZÍSKAT Z ÚČASTI NA PARTNERSKÉM PROGRAMU WIX, A ŽÁDNÁ INFORMACE, ZPRÁVA, RADA NEBO VÝHODY VÁMI ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI WIX NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERSKÉHO PROGRAMU WIX NEVYTVÁŘEJÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ ZMÍNĚNA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ WIX NEBO JEJÍM POVĚŘENÝM ZASTOUPENÍM NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU. DÁLE SPOLEČNOST WIX NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI PROVÁDĚNÝMI KTEROUKOLI ZE TŘETÍCH STRAN NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI WIX, A JSTE SROZUMĚNI

A SOUHLASÍTE, ŽE TYTO TRANSAKCE SE TŘETÍMI STRANAMI PROVÁDÍTE POUZE NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO.

13. Odškodnění

Kromě své povinnosti odškodnění podle podmínek společnosti Wix a podmínek služby Wix Marketplace souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a ochraňovat společnost Wix, její úředníky, ředitele, akcionáře, zaměstnance, přidružené osoby a agenty před a proti všem nárokům, škodám, závazkům, ztrátám, odpovědnostem, nákladům, dluhům a výdajům (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícím

z (i) Vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně jakéhokoli práva na autorská práva, vlastnictví nebo soukromí, vyplývajícího z Vaší účasti v Partnerském programu; (ii) jakoukoli dohodu podepsanou s Vašimi zákazníky v souvislosti se službami společnosti Wix; (iii) jakékoli opomenutí nebo nepřesnosti ve Vašich reklamách a/nebo propagačních materiálech vůči Vašim zákazníkům v souvislosti se službami společnosti Wix; a (iv) jakékoli porušení těchto podmínek, včetně, ale bez omezení, prohlášení nebo záruk poskytnutých Vámi nebo jakéhokoli nedodržení zákonných nebo regulačních požadavků.  Tento odstavec nebude vykládán jako omezení nebo vyloučení (ale bude doplněním) jakýchkoli dalších nároků nebo opravných prostředků, které může společnost Wix ve spravedlnosti nebo ze zákona uplatnit.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST WIX, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, AKCIONÁŘI

A PŘIDRUŽENÉ OSOBY, ODPOVĚDNÁ VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, AŤ JIŽ OČEKÁVATELNÉ NEBO NEOČEKÁVATELNÉ, NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ ÚČASTNÍKŮ NEBO JEJICH ZÁKAZNÍKŮ (VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA, NÁROKŮ ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ, DOBRÉ VŮLE, ZISKŮ, POUŽITÍ PENĚZ NEBO POUŽITÍ ŘEŠENÍ, PŘERUŠENÍ BĚHEM UŽÍVÁNÍ NEBO DOSTUPNOSTI ÚDAJŮ, ZASTAVENÍ DALŠÍ PRÁCE NEBO ZNEHODNOCENÍ JINÉHO MAJETKU), VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, MYLNÉHO VÝKLADU, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI V PŘEČINU NEBO JINAK.