top of page

Partnerský program Wix
Podmínky použití

Aktualizováno: 10. ledna 2024

Vítáme Vás v partnerském programu Wix (dále v „Partnerském Programu“)! 

1. Úvod

Tyto podmínky použití Partnerského programu Wix (dále „Podmínky Partnerského programu“) jsou právní smlouvou za společnost a Wix.com Ltd. a mezi touto společností (spolu se všemi pobočkami po světě - dále se uvádí jen „Wix“ nebo „my“) a každým jednotlivým členem Partnerského programu (dále jen „Vy“, případně jako „uživatel“ nebo „účastník“) a ty stanovují podmínky, jimiž se řídí Vaše účast v Partnerském programu.

 

VAŠE ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU V JAKÉKOLI PODOBĚ PŘEDSTAVUJE VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK PARTNERSKÉHO PROGRAMU, DO NICHŽ SE TÍMTO ZÁROVEŇ ZAČLEŇUJÍ I ODKAZY NA PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY WIX MARKETPLACE (JE-LI TŘEBA) (SOUHRNNĚ NAZÝVÁNY JAKO „PODMÍNKY“), A POTVRZENÍ, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A PŘIJALI JE. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NESHODY NEBO NESROVNALOSTÍ MEZI PODMÍNKAMI PARTNERSKÉHO PROGRAMU A PODMÍNKAMI POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX, PODMÍNKAMI OBCHODNÍHO PROSTORU SPOLEČNOSTI WIX NEBO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ MAJÍ TYTO PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU VE VĚCI TAKOVÉ NESHODY PŘEDNOST. SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY BUDETE PRAVIDELNĚ ZNOVU PROČÍTAT, ABYSTE SI BYLI VĚDOMI VŠECH ZMĚN, PŘIČEMŽ VAŠE POKRAČUJÍCÍ ÚČAST NA PARTNERSKÉM PROGRAMU, VČETNĚ (ALE NEJEN) VAŠEHO UŽÍVÁNÍ PARTNERSKÉHO PANELU A BENEFITŮ PARTNERSKÉHO PROGRAMU BUDE POVAŽOVÁNA ZA VÁŠ PRŮKAZNÝ SOUHLAS SE ZMĚNAMI V PODMÍNKÁCH. POJMY ZAČÍNAJÍCÍ VELKÝM PÍSMENEM, NEJSOU-LI DEFINOVÁNY JINAK, MAJÍ TAKOVÝ VÝZNAM, JAKÝ JIM JE PŘIDĚLEN V PODMÍNKÁCH POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX NEBO V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ.

 

Tyto Podmínky Partnerského programu byly napsány v angličtině a pro vaše pohodlí byly přeloženy do jiných jazyků. V případě jakýchkoli rozporů mezi přeloženou (neanglickou) verzí Podmínek Partnerského programu a anglickou verzí Podmínek Partnerského programu, je vždy v platnosti výklad podle anglické verze.

2. Popis partnerského programu

Registrací a účastí v Partnerském programu můžete objevit příležitosti k optimalizaci a škálování svého podnikání prostřednictvím různých zdrojů a nástrojů navržených tak, aby vám pomohly splnit vaše obchodní potřeby.

2.1 Účast v Partnerském programu 

Agentury, OSVČ a jiné společnosti vyvíjející webové stránky pro klienty se mohou účastnit Partnerského programu na požádání a po schválení společností Wix, a to prostřednictvím registrace na Partnerském panelu na jejich účtu u společnosti Wix („účastník/účastníci“). 

2.2 Výhody Partnerského programu

Registrací a účastí v Partnerském programu můžete získat přístup k určitým výhodám navrženým tak, aby pomohly  s rozšířením vašeho podnikání, protože takové výhody nabízí společnost Wix na adrese https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program, kdy ty mohou být v souladu se zde uvedenými podmínkami čas od času aktualizovány („Partnerské výhody“).

Chcete-li si zachovat způsobilost, musíte vytvořit a zakoupit si jako první vlastník (podle definice níže) alespoň jeden nový prémiový plán pro web Wix nebo Studio, počínaje datem, kdy jste se připojili k partnerskému programu, nebo od 10. ledna 2024, pokud se připojíte k partnerskému programu do 10. ledna 2024 („podmínky zachování způsobilosti“).

3. Nabývání výhod získáváním bodů

Přístup k jednotlivým výhodám, které společnost Wix nabízí, získáte prostřednictvím Partnerského programu tím, že získáváte požadovanou výši bodů potřebnou pro dosažení úrovně Partnerského programu (uvedeno níže). Jak stanovují Podmínky, každý Partnerský program zpřístupňuje určité výhody, které jakožto účastník máte následně k dispozici tak dlouho, dokud si v souladu s těmito podmínkami udržíte požadovanou výši bodů. Jakékoli změny ve výši Vašich bodů mohou mít v daném čase vliv na změnu úrovně Vašeho Partnerského programu, a tím pádem tedy i na výhody, k nimž jste získali přístup.

3.1 Co jsou úrovně Partnerského programu?

Partnerský program zahrnuje následující úrovně Partnerského programu, které lze odemknout získáním bodů:

 

 • Průkopník: 0–900 bodů

 • Tvůrce: 1 000–1 900 bodů

 • Ikona: 2 000–4 900 bodů

 • Legenda: 5 000 bodů a více

 

Úrovně Partnerského programu dosáhnete získáním příslušného množství bodů, jak je uvedeno výše. Jednotlivé úrovně Partnerského programu určují Vaši způsobilost k získávání určitých výhod, kdy ty jsou nabízené společností Wix na stránkách https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, a mohou být občas změněny.

 

Výhody, které získáte prostřednictvím úrovně Partnerského Programu, budou uvedeny v článku podpory věnovaném výhodám dostupném v části „Úrovně Partnera“ v pracovním prostoru Wix Studio na Vašem účtu společnosti Wix. Úrovně Partnerského programu, včetně způsobu získávání bodů, výše bodů požadovaná za každou úroveň Partnerského programu a v nich zahrnuté výhody mohou být dle vlastního uvážení společnosti Wix v průběhu času kdykoli aktualizovány a/nebo pozměněny.

3.2 Jak se body získávají?

3.2.1 Za každý prémiový Wix web, který vytvoříte a přidáte ke svému účtu, získáte 100 bodů. Například účastník s 50 aktivními prémiovými Wix weby přidanými ke svému účtu bude mít zůstatek ve výši 5 000 bodů. 

 

3.2.2 Za každý prémiový web Wix Studio nebo Editor X, který vytvoříte a přidáte ke svému účtu, získáte 300 bodů. Například účastník s 50 aktivními prémiovými weby Wix Studio nebo Editor X přidanými ke svému účtu bude mít zůstatek ve výši 15 000 bodů.

 

3.2.3 Za každý prémiový web Wix Studio nebo Editor X přidaný na váš účet získáte 100 bodů. 

 

3.2.4 Celkový počet prémiových webů Wix, prémiových webů Wix Studio nebo prémiových webů Editor X, za které jste získali body, bude viditelný v pracovním prostoru Wix Studio daného účastníka. 

 

3.2.5 Prémiový web Wix, prémiový web Wix Studio nebo prémiový web Editor X přidaný na váš účet vám přinese body, ať už byl původně zakoupen v rámci ročního, nebo měsíčního plánu Wix.

3.2.6 Prémiový web Wix, prémiový web Wix Studio nebo prémiový web Editor X, který vytvoříte, vám přinese body bez ohledu na to, zda byl původně zakoupen s kupónem, poukazem nebo slevou. 

 

3.2.7 Body za prémiové weby nebo prémiové weby Editoru X vytvořené prostřednictvím Vašeho vlastního účtu Wix budou na Váš účet připsány automaticky, a to poté, co společnost Wix přijme platbu za prémiový nebo prémiový plán Editor X zakoupený v souvislosti s příslušnou prémiovou stránkou.

3.2.8 Body za prémiové weby Wix nebo prémiové weby Editor X vytvořené prostřednictvím vašeho vlastního účtu Wix, body za prémiové weby Wix nebo Wix Studio nebo prémiové weby Editor X, k jejichž vytvoření jste přispěli mimo váš vlastní účet Wix, a body za dokončení certifikací budou připsány na váš účet Wix automaticky poté, co Wix obdrží platbu za prémiový plán Wix, prémiový plán Wix Studio nebo prémiový plán Editor X zakoupený v souvislosti s příslušným webem.


 

 Nebudete moct získat body za žádný prémiový web Wix, prémiový web Wix Studio nebo prémiový web Editor X, k jehož vytvoření jste nepřispěli.  Upozorňujeme, že abyste měli nárok na podíl na výnosech na konkrétním webu, musíte být prvním vlastníkem daného webu, jak je podrobně popsáno níže. 

 

  Společnost Wix se může na základě vlastního uvážení rozhodnout, že ztratíte body za každý prémiový web Wix, prémiový web Wix Studio nebo prémiový web Editor X, který nebude obnoven nebo bude jinak zrušen. Pokud například jeden z vašich prémiových webů není obnoven nebo je zrušen, může společnost Wix snížit váš zůstatek o 100 bodů, jak je podrobně popsáno níže. 

 

3.2.9 Můžete být způsobilí získávat body prostřednictvím partnerských nabídek: V souladu se zde uvedenými podmínkami mohou účastníci, kteří si zakoupili aktivační poukazy pro prémiové plány od společnosti Wix na základě schváleného a provedeného hromadného nákupu nebo předplatného a objednávek služeb (v každém případě se jedná o „partnerskou nabídku“) prostřednictvím našeho partnerského týmu, obdržet body získané za tyto zakoupené prémiové weby, pokud byly prémiové weby zakoupené v rámci partnerské nabídky aktivovány a zveřejněny pomocí aktivačních poukazů. Upozorňujeme, že weby zakoupené prostřednictvím partnerských nabídek nejsou způsobilé pro podíl na výnosech.

 

3.2.10 Body nemají žádnou peněžní hodnotu a jsou nepřenosné, nepřevoditelné a nelze je vyměnit za žádné produkty nebo služby Wix.

3.3 Jak se počet mých bodů vypočítává?

3.3.1 Váš bodový zůstatek se může kdykoli změnit, což ovlivní vaši úroveň Partnerského programu. Veškerá navýšení nebo snížení výše Vašich bodů mohou způsobit snížení nebo zvýšení úrovně Partnerského programu, a tudíž způsobit zisky nebo ztráty výhody spojených s Vaší předchozí úrovní Partnerského programu. 

 

3.3.2  Změny ve výši Vašich bodů mohou mít rovněž dopad na Vaši způsobilost k podílení se na službě Wix Marketplace a k jejímu používání. V případě, že pokles výše Vašich bodů způsobí snížení úrovně Partnerského programu na takovou úroveň, jaká už nezahrnuje službu Wix Marketplace, tak do této služby ztratíte přístup. V takovém případě však neztratíte žádná doporučení, která Vám byla skrze službu Wix Marketplace poskytnuta už předtím, než jste do ní ztratili přístup; nedostane se Vám ovšem žádných dalších nebo nových doporučení, dokud nezískáte zpět požadované body pro opětovné odemčení služby Wix Marketplace. Vaše způsobilost k používání služby Wix Marketplace se vždy řídí Podmínkami použití služby Wix Marketplace, které se mohou v průběhu času měnit. 

4. Kde si mohu zobrazit svou aktuální výši bodů nebo úroveň Partnerského programu? 

Svůj aktuální zůstatek bodů a úroveň partnerského programu můžete zobrazit najetím kurzoru na postranní lištu pracovního prostoru Wix Studio při používání Wix Studio ve vašem účtu Wix.

 

Mějte prosím na paměti, že výhody zahrnuté v jednotlivých úrovních Partnerského Programu se mohou lišit a mohou podléhat doplňujícím podmínkám, včetně služby společnosti Wix Marketplace, aniž by se to na ni omezovalo. Vstupem a používáním služby Wix Marketplace souhlasíte s tím, jaké má služba Wix Marketplace Podmínky použití

5. Přístup k tržišti Wix

Účastníci, kteří jsou prémiovými partnery, mohou být také způsobilí k požádání o účast na tržišti  Wix Marketplace, což jim poskytuje příležitost rozšířit své podnikání tím, že se spojí s uživateli Wix jako

s potenciálními klienty. Po podání přihlášky účastníka na Wix Marketplace se způsobilost a schválení účasti řídí podmínkami použití Wix Marketplace. Přihláškou, účastí a používáním Wix Marketplace souhlasí Účastníci s podmínkami použití Wix Marketplace .

6. Podíl na výnosech

Účastníci se také mohou stát způsobilými k získání podílu na výnosech od společnosti Wix u výnosů generovaných nákupem prémiových plánů Wix a/nebo specifických plánů Wix (podle definic níže a všechny dohromady jako „plány Wix“) a/nebo generovaných z podílu na výnosech z čistého objemu zpracování generovaného weby (též „podíl na výnosech z klientů“) vlastněného účastníkem v době registrace do partnerského programu za podmínek uvedených níže (dále jen „podíl na výnosech“). Vezměte prosím na vědomí, že na podíl na výnosech pro plány Enterprise se mohou vztahovat další podmínky, jak je podrobně uvedeno zde.

6.1 Způsobilost pro podíl na výnosech

Účastník se může stát způsobilým k získání podílu na výnosech, jak je uvedeno níže (vždy se jedná o „způsobilého účastníka“): 

 

6.1.1 Abyste se mohli stát způsobilým účastníkem pro podíl na výnosech z prémiových plánů Wix, musíte souhrnně: 

 • Dosáhnout úrovně Legenda v partnerském programu; 

 • Vytvořit způsobilý web nebo být jeho prvním vlastníkem (podle definic níže) a zakoupit si jeden z prémiových plánů Wix pro způsobilý web;

 • Vygenerovat a zakoupit si alespoň jeden nový plán Wix Premium nebo Studio Premium každý rok, počínaje datem, kdy jste se připojili k partnerskému programu, nebo od 10. ledna 2024, pokud jste se k partnerskému programu připojili před 10. lednem 2024; a 

 • Připojit platební metodu na kartě Podíl na výnosech ve vašem pracovním prostoru Wix Studio v souladu s ustanoveními části 6.3 těchto podmínek.

 

6.1.2 Abyste se mohli stát způsobilým účastníkem pro podíl na výnosech ze specifických plánů Wix, musíte souhrnně: 

 • Vytvořit web Wix Premium a být prvním vlastníkem způsobilého webu (podle definic níže); 

 • Vygenerovat a zakoupit si alespoň jeden nový plán Wix Premium a Wix Studio Premium každý rok, počínaje datem, kdy jste se připojili k partnerskému programu, nebo od 10. ledna 2024, pokud jste se k programu připojili před 10. lednem 2024; a 

 • Připojit platební metodu na kartě Podíl na výnosech ve vašem pracovním prostoru Wix Studio v souladu s ustanoveními části 6.3 těchto podmínek. 

 

6.1.3 Můžete splnit požadavky na způsobilého účastníka pro získání podílu na výnosech z plánů Enterprise, jak je podrobně popsáno zde

 

6.1.4 Abyste splnili požadavky na způsobilého účastníka pro získání podílu na výnosech z prodejů klientů, musíte souhrnně: 

 • Vytvořit způsobilý web a být jeho prvním vlastníkem (podle definic níže); 

 • Vygenerovat a zakoupit si alespoň jeden nový plán Wix Premium nebo Wix Studio Premium každý rok, počínaje datem, kdy jste se připojili k partnerskému programu, nebo od 10. ledna 2024, pokud jste se k programu připojili před 10. lednem 2024; a 

 • Připojit platební metodu na kartě Podíl na výnosech ve vašem pracovním prostoru Wix Studio v souladu s ustanoveními části 6.3 těchto podmínek.

 

Můžete ztratit status způsobilého účastníka, a tedy i způsobilost získávat nebo přijímat podíl na výnosech, v případě, že jste se stali způsobilými pro podíl na výnosech podle definic v tomto dokumentu: (a) pokud v relevantních případech pokles vašeho zůstatku bodů způsobí propad na úroveň partnerského programu nižší než úroveň partnerského programu „Legenda“; a/nebo (b) v případě, že jste přestali být způsobilí pro podíl na výnosech po vypršení nebo ukončení vaší smlouvy o partnerském balíčku (v relevantních případech); a/nebo (c) pokud přestanete splňovat podmínky způsobilého účastníka podle definice v části 6.1 těchto Podmínek. 

 

Společnost Wix nezaručuje, že podíl na výnosech bude dostupný v jakémkoli konkrétním místě nebo jazyce.

6.2 Výpočet podílu na výnosech

6.2.1 Výpočet podílu na výnosech u prémiových plánů Wix a specifických plánů 

Společnost Wix vyplatí každému způsobilému účastníkovi procento způsobilého výnosu (tak, jak je tento termín definován níže), který společnost Wix obdrží z původního nákupu prémiového plánu Wix nebo specifických plánů (podle definic níže) během období způsobilosti, jak je definováno pro každý plán Wix níže, za předpokladu, že způsobilý účastník je prvním vlastníkem tohoto způsobilého webu k datu prvotního vytvoření (dále jen „první vlastník“). Výše podílu na výnosech bude záviset na typu prodaných plánů Wix nebo na typu výnosů, na které se vztahuje, jak je uvedeno níže:

Podíl na výnosech bude vyplacen pouze za prémiové nebo specifické plány Wix, které byly zakoupeny za tehdejší plnou cenu nabízenou společností Wix na webových stránkách Wix, nebo za způsobilé prodeje s 50% slevou nabízené společností Wix všem uživatelům („způsobilé prodeje“).

 

„Způsobilý výnos“ značí skutečný výnos generovaný společností Wix z nákupu Způsobilé stránky, s odečtením všech druhů daní, směnných kurzů a jiných správních poplatků jakéhokoli druhu, které mohou být uplatněny; poplatky za hosting; poplatky třetím stranám; vrácení peněz nebo slevy; poplatky za vyúčtování nebo zpracování; a částky zaplacené společností Wix v souvislosti s dalším prodejem všech funkcí obsažených v jakékoliv Způsobilé stránce společností Wix).

 

Oprávněný účastník, který je také prvním vlastníkem způsobilého webu, bude nadále získávat podíl na výnosech, pokud byl takový oprávněný web převeden na klienta nebo třetí stranu nebo pokud způsobilý web, který vytvořil, byl upgradován na roční, 2letý nebo 3letý prémiový plán.  
 

6.2.2 Výpočet podílu na výnosech z prodejů klientů

Společnost Wix vyplatí každému způsobilému účastníkovi procento z agregovaného výnosu z čistého objemu zpracování způsobilých webů (jak je tento termín definován níže) vygenerovaného všemi způsobilými weby na partnerském účtu způsobilého účastníka v období způsobilosti pro podíl na výnosu z čistého objemu zpracování webů, jak je definováno níže, za předpokladu, že způsobilý účastník je prvním vlastníkem tohoto způsobilého webu k datu jeho prvotního vytvoření (dále jen „první vlastník“) a za předpokladu, že čistý objem zpracování webů je na příslušných územích zpracováván prostřednictvím služby Wix Payments.

„Agregovaný výnos z čistého objemu zpracování způsobilých webů“ znamená veškeré výnosy generované z online transakcí zpracovaných prostřednictvím služby Wix Payments při připojení ke způsobilému webu mínus všechny refundace a chargebacky, zrušení, vrácení, směnné kurzy a další vládní poplatky jakéhokoli druhu, fakturační poplatky, poplatky za hosting a jakékoli další pokuty a poplatky související s těmito transakcemi (pokud jsou uloženy platebními sítěmi, nabyvatelem, zpracovatelem plateb nebo poskytovatelem plateb), ať už tyto poplatky vznikly nebo byly uloženy před nebo po datu výpočtu nebo datu platby. 

 

6.2.3 Všeobecné podmínky pro výpočet podílu na výnosech 

 

 „Způsobilé weby“ nezahrnují: 

 

(a) jakékoli plány webu Wix přidané do partnerského účtu způsobilého účastníka, které byly zakoupeny se slevovým kódem a/nebo kupónem, s výjimkou způsobilých prodejů. 

 

(b) jakékoli prémiové weby plánů Wix webu přidané do partnerského účtu způsobilého účastníka, které byly zakoupeny hromadně v rámci partnerské nabídky nebo hromadné nabídky nebo v rámci jiné transakce, ve které byly tyto plány Wix způsobilých webů zakoupeny prostřednictvím slevových kódů poskytnutých společností Wix. 

 

(c) jakékoli plány Wix webu přidané do partnerského účtu způsobilého účastníka, které byly původně zakoupeny k jakémukoli datu, kdy účastník nebyl způsobilým účastníkem. 

 

(d) jakékoli plány Wix webu přidané do partnerského účtu způsobilého účastníka, které mají období předplatného kratší než jeden rok, pokud není uvedeno jinak. 

 

(e) jakékoli plány Wix webu, které jsou přidány do partnerského účtu způsobilého účastníka a které nejsou aktivní po dobu alespoň třiceti (30) dnů od data, kdy společnost Wix obdržela platbu za původní nákup plánů Wix webu. 


 

(f) s výjimkou podílu na výnosech za plán Enterprise jakékoli plány Wix webu, které jsou přidány do partnerského účtu způsobilého účastníka, u něhož není způsobilý účastník prvním vlastníkem. V rámci vyloučení pochybností platí, že pokud způsobilý účastník není prvním vlastníkem plánu Wix způsobilých webů, nebude takový plán Wix způsobilých webů považován za způsobilý web pro účely výpočtu podílu na výnosech způsobilého účastníka.

 

(k) u podílu na výnosech z prodejů klientů jakýkoli web, který nezpracovává výnos z objemu zpracování generovaného weby prostřednictvím služby Wix Payments. 

 

(l) v případě podílu na výnosech ze specifických plánů a ročního prémiového plánu Wix Studio pro 20% podíl na výnosech pro partnery na jiné úrovni než „Legenda“ a 30% podíl na výnosech pro partnery na úrovni „Legenda“ jakýkoli web vytvořený před 10. lednem 2024.

 

(m) jakýkoli web, u kterého neuplynulo 14denní období od okamžiku zakoupení plánu Wix.   

 

Výpočet podílu na výnosech proběhne první den každého kalendářního měsíce pro všechny způsobilé weby zakoupené způsobilým účastníkem během předchozího kalendářního měsíce a u podílu na výnosech z prodejů klientů první den každého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly transakce zpracovány na způsobilém webu („datum výpočtu“).  Upozorňujeme, že výpočet podílu na výnosech pro plány Enterprise proběhne poté, co společnost Wix obdrží celou platbu za zakoupené plány. 

 

Každý způsobilý účastník si může prohlédnout své způsobilé weby a jakýkoli podíl na výnosech získaný způsobilým účastníkem v souvislosti s nimi zobrazením pracovního prostoru Studio způsobilého účastníka.

6.3 Výplata podílu na výnosech

Každému způsobilému účastníkovi bude vyplácen podíl na způsobilých výnosech a/nebo výnos z čistého objemu zpracování způsobilých webů měsíčně do šedesáti (60) dnů od data výpočtu („datum platby“). U podílu na výnosech pro plány Enterprise se použije datum výpočtu uvedené zde. U podílu na výnosech z prodejů klientů a v případě jakýchkoli srážek, které byly zahrnuty do výpočtu podílu na výnosech, ať už z jakéhokoli důvodu, společnost Wix odečte příslušnou částku z dalšího podílu na výnosech splatného způsobilému účastníkovi, nebo bude mít právo fakturovat partnerovi danou částku, která bude partnerem uhrazena do 14 dnů od vystavení této faktury. Pro účely této části 6.3 znamenají „srážky“ jakoukoli finanční ztrátu, kterou společnost Wix utrpí v důsledku neuhrazeného záporného zůstatku spojeného se způsobilým webem.

 

Aby bylo možné obdržet výplatu podílu na výnosech, musí se způsobilý účastník přihlásit do Wix Studio a pracovního prostoru Wix Studio. Veškeré podíly na výnosech budou vyplaceny v den platby prostřednictvím platební platformy třetí strany. Před obdržením výplaty podílu na výnosech musí způsobilý účastník propojit svůj preferovaný platební účet s touto platformou třetí strany prostřednictvím pracovního prostoru Wix Studio. Jakýkoli podíl na výnosech nashromážděný způsobilým účastníkem před přechodem na Wix Studio bude splatný až poté, co způsobilý účastník přejde a zaregistruje se do Wix Studio.

 

Měsíční podíl na výnosech Způsobilého účastníka, aby mohl k odpovídajícímu Datu platby za daný měsíc obdržet vyplacený podíl na výnosech, musí činit minimálně alespoň 200 amerických dolarů (USD).

V případě, že je podíl na výnosech oprávněného účastníka za měsíc nižší než 200,00 USD, zůstatek podílu na výnosech oprávněného účastníka za daný měsíc se přenese a bude vyplacen v následujícím měsíci, ve kterém bude jeho zůstatek alespoň 200,00 USD. Upozorňujeme, že způsobilí partneři mohou upravit svůj limit na částku vyšší než 200,00 USD, jak je podrobně uvedeno zde

 

Každý způsobilý účastník má nárok vznést námitku proti jakékoli platbě za podíl na výnosech tak, že do patnácti (15) dnů od Data platby společnosti Wix poskytnete údaje podporující tyto námitky. V případě, že bude ohledně nároku vznesena námitka, budou strany uvážlivě spolupracovat, aby tuto námitku mohly přezkoumat a urovnat a jestliže společnost Wix sezná, že daná námitka je odůvodněná, pak společnost Wix dle vlastního uvážení zaplatí Partnerovi částku odpovídající urovnání mezi stranami. Nebude-li námitka vznesena během požadované 15denní lhůty, bude se podíl na výnosech považovat za přijatý a společnost Wix už nebude mít žádnou další odpovědnost vážící se k této platbě za podíl na výnosech.

7. Změny a ukončení partnerského programu

Společnost Wix bude mít právo dle vlastního uvážení čas od času upravit, aktualizovat, pozastavit nebo ukončit partnerský program nebo jakoukoli jeho část, včetně mimo jiné partnerských výhod, prémiových partnerských výhod a/nebo podílu na výnosech po předchozím oznámením účastníkům nebo i bez něj. Společnost Wix může dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit členství účastníka na Partnerském programu, včetně jakýchkoli výhod, které jsou účastníkovi v rámci Partnerského programu poskytnuty, a to kdykoli, ať už s upozorněním, nebo bez upozornění; přičemž na základě vlastního uvážení stanovíme to, jak účastník porušil tyto podmínky použití Partnerského programu, podmínky použití společnosti Wix, podmínky použití služby Wix Marketplace, a to včetně, avšak aniž by se to na uvedené omezovalo, podmínek ve vztahu k Účastníkům, kteří mají více případů zrušení webů, v jejichž případě se uvažuje, že se mohli dopustit podezřelého jednání, a kteří jsou spojeni s účty s kompenzacemi.

 

PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JAKÉHOKOLI DOKUMENTU ZDE ZAHRNUTÉHO MŮŽE VÉST K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA PARTNERSKÉM PROGRAMU, A TO

S UPOZORNĚNÍM NEBO I BEZ UPOZORNĚNÍ. SOUHLASÍTE S ÚČASTÍ NA PROGRAMU NA VLASTNÍ RIZIKO A NÁKLADY.

8. Odpovědnosti účastníků 
8.1 Dodržování zákonů

Účastník při připojení a při účasti v Partnerském programu a využívání partnerských výhod nabízených společností Wix v rámci Partnerského programu (a) bude provádět všechny své aktivity v plném souladu se všemi platnými zákony, normami, pravidly, předpisy a směrnicemi, včetně, aniž by se to na ně omezovalo, souladu se zákony na ochranu soukromí a údajů (včetně, bez omezení, TCPA, GDPR, CCPA a dalších platných předpisů o ochraně osobních údajů) (souhrnně „Platné zákony“); (b) získá a bude na své náklady udržovat všechny regulatorní a zákonné licence a certifikace, vládní i jiné, které jsou nezbytné pro účastníka, jeho zaměstnance, zástupce a distributory, aby mohli využívat výhody Partnera a/nebo výhody Premier Partnera a jinak se účastnit Partnerského programu; a (c) zdrží se klamavých, zavádějících nebo neetických praktik a žádným způsobem nezneváží společnost Wix nebo její platformu ani žádné ze služeb či produktů nabízených společností Wix.

8.2 Používání plateb Wix účastníkem 

V případě, že účastník připojí Wix Payments k partnerskému účtu účastníka za účelem přijímání plateb od zákazníků účastníka, účastník chápe a souhlasí s tím, že Wix Payments lze použít pouze k fakturaci zákazníků za následující schválené typy služeb prováděných účastníkem: (a) Nastavení reklamy a e-mailový marketing; (b) Animace, video, fotografie, 3D modelování; (c) Rozvoj značky; (d) Návrh a vývoj online/elektronického obchodu, mobilní webové stránky; (e) Grafický design; (f) Marketing a propagace; g) SEO; (h) Vytváření vizuálního obsahu; (i) Web Analytics; (j) Web Design, UX/UI; (k) Vývoj webu, programování; (l) Údržba webových stránek/obchodu; a (m) Psaný obsah a texty uživatelského rozhraní (souhrnně „Schválené služby Wix Payments pro partnery“). Pokud Účastník poskytuje pro zákazníky Účastníka jakékoli jiné typy služeb, které nejsou schválenými službami Wix Payments pro Partnery, musí Účastník použít alternativního poskytovatele plateb , aby s nimi zákazníkům takové služby fakturoval. Používáním služby Wix Payments účastníci souhlasí i se smluvními podmínkami služby Wix Payments .

8.3 Přístup k účtům; role a oprávnění

Účastníci mohou udělovat nebo jim mohou být udělovány role a oprávnění k provádění určitých činností v rámci uživatelských účtů Wix, jak je popsáno v částech 1.3 a 1.4 Podmínek použití Wix a dále vysvětleno zde.  Pokud účastník udělí nebo je mu udělen přístup k uživatelskému účtu, zavazuje se účastník využívat tento přístup s opatrností.  Pokud kdokoli jiný než vlastník uživatelského účtu využije přístupu k uživatelskému účtu a/nebo k jakýmkoli nastavením uživatelské platformy a provede jakékoli změny, bude se mít za to, že všechny takové činnosti proběhly v zastoupení a jménem vlastníka uživatelského účtu, ať už byly či nebyly výslovně autorizovány vlastníkem uživatelského účtu. Pojmy „uživatelský účet“ a „uživatelská platforma“ tak, jak se zde používají, mají význam, který je jim přiřazen v Podmínkách použití Wix.

8.4 Propagační aktivita účastníka

V případě, že se Účastník zapojí do jakékoliv tržní anebo propagační aktivity Wix nebo ve spojitosti s použitím Wix Účastníkem („Marketing účastníka“), tak Účastník souhlasí, že: (a) bude dodržovat všechny vztahující se zákony včetně, ale aniž by se to na ně omezovalo, těch spravujících emailový marketing, „opt in“ souhlas a „opt out“ odhlášení se z e-mailového marketingu a spamování; (b) nebude porušovat žádná práva intelektuálního vlastnictví jakékoli třetí strany; (c) nebude používat značku Wix nebo ochrannou známku způsobem, který Wix zneváží nebo dezinterpretuje nebo u zákazníků Účastníka či Wix způsobí zmatenost; a (d) bude dodržovat všechny směrnice a požadavky upravující používání značky a ochranné známky Wix, jak je připravila Wix v platném znění pozdějších úprav.

8.5 Důvěrnost

Společnost Wix (a její přidružené společnosti) může účastníkovi v rámci účastníkovy účasti na Partnerském Programu sdělit určitou informaci, kterou Wix považuje za důvěrnou (zde jen „Důvěrná informace“). Důvěrné informace nezahrnují informace, o nichž může účastník pomocí písemné dokumentace prokázat, že: (i) byla již v době zpřístupnění účastníkovi známa nebo je v době zpřístupnění veřejně dostupná; (ii) stala se obecně známou veřejnosti po zveřejnění bez jednání nebo opomenutí Účastníka porušujícího tuto Smlouvu; (iii) byla sdělena Účastníkovi třetí stranou, která neporušuje povinnost mlčenlivosti; nebo (iv) byla, je nebo bude nezávisle vyvinuta Účastníkem bez použití Důvěrných informací.

 

Účastník bude vždy držet a uchovávat důvěrné informace v nejpřísnější důvěrnosti a nepoužije takové důvěrné informace k žádnému účelu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wix, s výjimkou případů, kdy to může být přiměřeně nutné pro plnění jeho závazků za podmínek nebo jinak vyžadovaných zákonem, nařízením nebo příkazem jakéhokoli soudu s řádnou jurisdikcí (avšak za předpokladu, že pokud to zákon povoluje, účastník neprodleně písemně společnosti Wix takový požadavek nebo soudní příkaz oznámí a vynaloží přiměřené úsilí, aby podle potřeby zajistil pouze minimální zveřejnění důvěrných informací.

9. Vyloučení záruk a garancí

Partnerský program nezaručuje žádné zisky, výnosy, úspory, prodeje, obchodní příležitosti ani žádné jiné druhy prospěchu.

 

Veškeré a jakékoli námitky vznikající z Partnerského programu nebo v souvislosti s ním a všemi účastníky, jednotlivci, společnostmi či vlastníky stránek jdou na vlastní zodpovědnost jednotlivých zúčastněných stran. Tímto se vzdáváte veškerých jakýchkoli práv nebo nároků, které z Vaší strany mohou vyvstat, jak

v současnosti nebo v budoucnu, a to v souvislosti s jakýmikoli námitkami mezi Vámi a účastníkem, vlastníkem stránky, přispěvatelem nebo jinými jednotlivci a společnostmi, co se týká Partnerského programu a veškerých obsažených výhod, včetně ale nejen podílu na výnosech. Tímto souhlasíte a přijímáte, že společnost Wix nebude ručit žádným způsobem za jakékoli škody, ztráty nebo nároky vznikající

z Partnerského programu nebo v souvislosti s ním. 

 

Partnerský program (a jakoukoli část nebo funkci nebo výhodu z něj vyplývající) poskytuje Wix takový, „jaký je“, „se všemi nedostatky“ a tak, „jak je dostupný“, bez jakýchkoli záruk, včetně jakýchkoli vyplývajících záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, pracovní úsilí, neporušení nebo jakýchkoliv jiných záruk, a to v plném rozsahu povoleném zákonem. Především neumožňujeme ani nezaručujeme, že Partnerský Program (nebo jakákoli část nebo funkce nebo výhoda z něj vyplývající), bude poskytnut

v souladu se všemi Vašimi požadavky nebo pokyny. Tímto souhlasíte a přijímáte, že Partnerský Program a veškeré Výhody a funkce v něm obsažené může společnost Wix na základě vlastního uvážení poskytnout podle dostupných zdrojů, limitů, omezení, a dalších obchodních či podobných faktorů.

 

Partnerský Program (a jakákoli část nebo funkce či výhoda z něj vyplývající) může obsahovat odkazy na weby a/nebo platformy (kolektivně „Stránky třetích stran“). Tyto Stránky třetích stran vlastní, řídí a/nebo spravují pouze třetí strany, nad nimiž společnost Wix nemá žádnou kontrolu. V souvislosti s tím společnost Wix výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost či závazek za (i) jakékoli Stránky třetích stran, které se objeví na nebo v rámci Partnerského programu; nebo za (ii) výrobky nebo služby poskytnuté nebo propagované (a prostřednictvím jí dostupné) na jakékoli Stránce třetích stran, která je přístupná skrze Partnerský program nebo za jakýkoli související obsah, materiály nebo informace na nich. Toto zahrnutí jakékoli Stránky třetích stran v rámci Partnerského programu neznamená schválení společností Wix s ohledem na žádnou třetí stranu, žádný obsah od třetích stran nebo na žádné výrobky či služby třetích stran.

 

SPOLEČNOST WIX NIJAK NEZARUČUJE ANI NEGARANTUJE VÝSLEDKY ČI VÝHODY, KTERÉ LZE ZÍSKAT Z ÚČASTI NA PARTNERSKÉM PROGRAMU WIX, A ŽÁDNÁ INFORMACE, ZPRÁVA, RADA NEBO VÝHODA VÁMI ZÍSKANÁ OD SPOLEČNOSTI WIX NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERSKÉHO PROGRAMU WIX NEVYTVÁŘÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ ZMÍNĚNA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ WIX NEBO JEJÍM POVĚŘENÝM ZASTOUPENÍM NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU. DÁLE SPOLEČNOST WIX NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI PROVÁDĚNÝMI KTEROUKOLI ZE TŘETÍCH STRAN NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI WIX, A JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE TYTO TRANSAKCE SE TŘETÍMI STRANAMI PROVÁDÍTE POUZE NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO.

10. Odškodnění

Kromě své povinnosti odškodnění podle podmínek společnosti Wix a podmínek služby Wix Marketplace souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a zaštiťovat společnost Wix, její činitele, ředitele, akcionáře, zaměstnance, přidružené osoby a agenty před všemi a proti všem nárokům, škodám, závazkům, ztrátám, odpovědnostem, nákladům, dluhům a výdajům (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícím z (i) Vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně jakéhokoli nároku na autorská práva, vlastnictví nebo soukromí, vyplývajícího z Vaší účasti v Partnerském programu; (ii) jakékoli dohody podepsané s Vašimi zákazníky v souvislosti se službami společnosti Wix; (iii) jakéhokoli opomenutí nebo nepřesnosti ve Vašich reklamách a/nebo propagačních materiálech vůči Vašim zákazníkům v souvislosti se službami společnosti Wix; a (iv) jakéhokoli porušení těchto podmínek, včetně, ale aniž by se to na uvedené omezovalo, prohlášení nebo záruk poskytnutých Vámi nebo jakéhokoli nedodržení zákonných nebo regulačních požadavků.  Tento odstavec nebude vykládán jako omezení nebo vyloučení (ale bude doplněním) jakýchkoli dalších nároků nebo opravných prostředků, které může společnost Wix uplatnit na základě spravedlnosti nebo ze zákona.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST WIX, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, JEDNATELÉ, AKCIONÁŘI A PŘIDRUŽENÉ OSOBY, ODPOVĚDNÁ VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, AŤ JIŽ OČEKÁVATELNÉ NEBO NEOČEKÁVATELNÉ, NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ ÚČASTNÍKŮ NEBO JEJICH ZÁKAZNÍKŮ (VČETNĚ, AVŠAK ANIŽ BY SE TO NA NĚ OMEZOVALO, NÁROKŮ ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ, DOBRÉ POVĚSTI, ZISKŮ, POUŽITÍ PENĚZ NEBO POUŽITÍ ŘEŠENÍ, PŘERUŠENÍ BĚHEM UŽÍVÁNÍ NEBO DOSTUPNOSTI ÚDAJŮ, ZASTAVENÍ DALŠÍ PRÁCE NEBO ZNEHODNOCENÍ JINÉHO MAJETKU), VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, MYLNÉHO VÝKLADU, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, Z PŘEČINU NEBO JINAK. 

bottom of page